Windmolens op Lage Weide

Het laatste kwartaal van 2011 werd de discussie  in wijken rond Lage Weide overheerst door de mogelijke plaatsing van windmolens op dit industrieterrein.  Zeker extra gevoelig voor Noordwest gezien de reeds jarenlang overheersende overlast van de bestaande bedrijven op Lage Weide.  Zo overhandigde de Milieugroep Zuilen op 9 december haar stankoverlastrapport aan wethouder De Rijk.  De wijkraad houdt dan ook het proces van mogelijke plaatsing  van windmolens scherp in de gaten en beziet dit vanuit de totale milieuoverlast in Noordwest. Daarover gaat dit voortgangs­bericht. 

De wijkraad heeft op haar overleg op 15 november de gemeente uitgenodigd om de stand van zaken uit de doeken te doen. Raadpleeg daarvoor het verslag van de wijkraad. Daarnaast is er contact met de gemeente en met diverse groepen.  Nu het proces in hoofdlijnen en  de inbreng van de wijkraad tot nu toe.

De voorbereiding voor het opwekken van windenergie dateert al uit 2007. In 2008 werd er een haal­baarheidsonderzoek gedaan op zes locaties. Daaruit kwam (in 2009) naar voren dat Lage Weide en Rijnenburg  ‘de meest kansrijke’ locaties zijn voor de mogelijke plaatsing. Omdat het plan­proces voor Rijnenburg vanwege de crisis op de woningmarkt steeds verder de tijd inschuift (richting 2020) is Lage Weide het eerste aanbod om te bezien of de plaatsing van windmolens daadwerkelijk mogelijk is.

De haalbaarheid van de 8 tot 13 turbines dient onderzocht te worden met participatie van onder­nemers en omwonenden, aldus de gemeente. De wijkraad zal dan ook om advies gevraagd worden over het zogenoemde participatieniveau. Dat zal naar verwachting plaatsvinden in april / mei 2012.

Eerst moet echter  een startdocument gemaakt worden. Vooraf­gaand aan de behandeling daarvan in het college van B&W zal de adviesaanvraag naar de wijkraden gaan.  In ieder geval zijn dat de wijkra­den Noordwest, West (waar Lage Weide toebehoort) en Leidsche Rijn. Deze drie wijkraden hebben eerder al het signaal afgegeven dat participatieniveau tenminste op niveau 3 moet liggen. Dat betekent dat bewoners het recht krijgen over de plannen te adviseren. Dit is het op één na hoogste niveau van de gemeentelijke participatieladder. Het hoogste niveau is coproductie. Dat kan alleen door deel te nemen aan Energie U, de door de gemeente gekozen initiatiefnemer voor realisatie van windenergie. Van ambtelijke zijde hebben wij begrepen dat het concept advies ook niveau 3 zal ´aanprijzen´. Eerder was gedacht aan niveau 2, hetgeen alleen raadplegen inhoudt.

Daarnaast start de gemeente  een klankbordgroep van ondernemers en omwonenden. Bekeken wordt nu of deze groep eerder kan starten dan in het late voorjaar van 2012. Voor deze groep kunt u zich nu al opgeven bij het secretariaat van onze wijkraad.  Er is een website geopend waarin veel gestelde vragen van antwoord zijn of worden voorzien. 

In het startdocument komen de onderzoekvragen te staan. Zeer belangrijk onderdeel daarvan  zijn de randvoorwaarden die aan het onderzoek in het kader van de milieueffectrapportage worden gesteld.  De wijkraad vindt dat de randvoorwaarden verder moeten gaan dan de bestaande wettelijke eisen. Zo moet het niet alleen gaan over  de wettelijke eisen van toegestane geluidhinder in naburige woningen op diverse afstanden. Het moet ook gaan om de geluidhinder die niet in wettelijke eisen zijn vastgelegd zoals  in tuinen en in de openbare ruimte. Daarnaast vindt de wijkraad dat advies moet worden ingewonnen bij de GG&GD,  juist omdat enkelvoudige normen niet genoeg zijn, van­wege de huidige overlast in Noordwest.  Zoals gezegd, het startdocument wordt pas  in april­ / mei verwacht. 

Gelet op de jarenlange milieuoverlast waarmee vooral  Zuilen te maken heeft, is de wijkraad van mening dat er niet nog meer overlast bij kan. Er is al teveel stank, stof, geluid en andere vormen van milieuoverlast aanwezig vanuit Lage Weide. De heersende zuidwestenwind versterkt dit alleen maar.  In plaats van meer, is het NU het moment om de totale milieudruk te verminderen. In dat kader ziet de wijkraad ook de mogelijke plaatsing van windmolens op Lage Weide.  Temeer daar het gehele bestemmingsplan voor Lage Weide moet worden aangepast, ook zonder windmolens.

Dus geen solo actie hoe windmolens mogelijk  ´in gepast´ kunnen worden, maar bezien in het totaal aan overlastgevende bedrijven op Lage Weide, een industrieterrein TE MIDDEN van woonwijken.  De wijkraad zet niet in op meer, maar op  minder milieuoverlast.

We houden u op de hoogte van de voortgang, reacties zijn welkom via het secretariaat.

 

15 december 2011, Gerard van Wakeren, voorzitter Wijkraad Noordwest.