Wijkvisie 2003-2013

De wijkvisie bevat doelstellingen voor de wijk, die stad en wijk de komende tien jaar (2003-2013) willen bereiken. Ze zijn richtinggevend voor de ontwikkeling van de wijk en worden ook gebruikt als toetsingskader voor de inspanningen van de gemeente en andere maatschappelijk betrokkenen.
Deze wijkvisie is ontwikkeld door wijkbureau Noordwest (tegenwoordig Wijkservice centrum), in nauwe samenwerking met de gemeentelijke diensten en de wijkraad.

Noordwest is een dichtbevolkte wijk. Met veel verschillende buurten, elk met hun eigen kenmerken, in Zuilen, Ondiep, Hoogstraat e.o. en Pijlsweerd. Er is sprake van een sterke buurtbinding. Het is ook een gedifferentieerde wijk. Tweeverdieners, maar ook veel mensen in een achterstandspositie.

Grootste problemen in Noordwest zijn vervuiling, overlast van hangjongeren en criminaliteit. In de wijkvisie staan vijf hoofddoelen waar we de komende jaren in Noordwest aan werken. De variatie in het woningaanbod (van jaren dertig-huizen tot typische arbeiderswoningen en veel huurflats) moet blijven en verbeterd. Het weinige openbare groen dat er is moet zoveel mogelijk worden behouden en opgeknapt. Het economisch klimaat en de werkgelegenheid in Noordwest moeten worden verbeterd. De wijk moet veiliger en leefbaarder worden. Tot slot, Noordwest is een herstructureringswijk. De stedelijke vernieuwing betekent naast fysieke projecten, ook veel aandacht voor sociale en economische projecten om achterstanden weg te werken.

Deze wijkvisie is vastgesteld door de raad in juni 2004.

De doelstellingen voor Noordwest samengevat:

1. een gevarieerder woningaanbod

subdoelen:

 • Diversiteit aan woonmilieus uitbouwen
 • Kernvoorraad sociale huurwoningen op peil houden
 • Duurdere woningen toevoegen
 • Mensen met wijkbinding vasthouden

2. een betere kwaliteit en bruikbaarheid van de openbare ruimte

subdoelen:

 • Een betere inrichting, beheer en gebruik van de openbare ruimte
 • Een verbetering in kwantiteit en kwaliteit van de speel en verblijfsruimte
 • Een verbetering van het structuurbepalend groen
 • Minder auto’s in de openbare ruimte (bij nieuwbouw parkeren op eigen terrein)
 • Betere organisatie stroomwegen en verblijfsgebieden (50 km en 30 km)

3. een sterkere wijkeconomie

subdoelen:

 • Beter functionerende detailhandelsvoorzieningen
 • Op peil houden en waar mogelijk verbeteren van het ondernemingsklimaat
 • Betere toeleiding naar arbeidsmarkt

4. een veiliger en leefbaarder wijk

subdoelen:

 • Een veiliger woonomgeving
 • Minder jongerenoverlast
 • Meer sociale samenhang (samenlevingsopbouw)

5. een betere bestrijding van achterstanden

subdoelen:

 • Meer en betere bestrijding van achterstanden
 • Meer effectieve hulp voor gezinnen en jongeren met problemen op meerdere terreinen
 • Meer ontwikkelingskansen voor kinderen met leerachterstanden

Download de wijkvisie zelf.