Wijkradenadvies Uitvoeringsagenda mobiliteit en luchtkwaliteit

Gemeente: kom snel met de beloofde Uitvoeringsagenda mobiliteit en luchtkwaliteit!

In oktober stuurde de wijkraad een advies over de voorgenomen Knijp Monicabrug naar het college van b&w. Het knijpen wordt overigens voorgesteld bij de Daalsetunnel . In het advies vroeg de wijkraad ondermeer naar een overzicht van effecten van het knijpplan voor de omliggende wijken. Tijdens het voorzittersoverleg wijkraden stelde Noordwest voor hierover een gezamenlijk advies te schrijven.

 Vertegenwoordigers van de aanwezige 6 wijkraden staken de koppen bij elkaar en schreven het hierbij gaande advies. Er wordt aangedrongen snel met de Uitvoeringsagenda mobiliteit en luchtkwaliteit te komen. In het coalitieakkoord is aangekondigd dat genoemde agenda binnen een half jaar wordt uitgebracht. Het half jaar is voorbij, maar nog geen agenda. De wijkraden betreuren ten zeerste dat het college maat¬regelen om de luchtkwaliteit te verbeteren niet per 1 januari 2015 gaat invoeren. 

De wijkraden adviseren met klem de bewoners bij de concrete uitvoering te betrekken. Daarnaast wordt aangedrongen op een stadsbreed overleg waarin de samenhang van de maatregelen en de effecten daarvan voor de hele stad uiteengezet en besproken wordt.