Wijkraad organiseert verkiezingsdebat op 18 februari

De wijkraad Noordwest organiseert op donderdagavond 18 februari het verkiezingsdebat Noordwest. Aan het debat zullen bijna alle lijsttrekkers deelnemen van zowel de huidige politieke partijen als de vier nieuwe partijen. Het verkiezingsdebat zal worden gepresenteerd door de wereldkampioen debatten; Lars Duursma. Noordwest heeft de laatste jaren veel aandacht gehad van de politiek. Twee van de vier krachtwijken in Utrecht liggen in Noordwest, er wordt volop gebouwd en gerenoveerd in Ondiep en Zuilen en er is fors gekort op de mogelijkheden om elkaar in buurthuizen actief te ontmoeten.
Genoeg reden om van de politici, die de komende periode de stad gaan besturen, te vernemen waar ze voor staan. In blokken van vier zullen de lijsttrekkers met elkaar in debat gaan over de onderwerpen; veiligheid, ontmoetingsvoorzieningen, splitsing eengezinswoningen en de spoorlaan. Tijdens elk van de vier blokken zullen bewoners bij het debat worden betrokken. Tijdens het verkiezingsdebat zal de wijkraad bekend gaan maken hoe de politieke partijen denken over de 21 onderwerpen van Noordwest. Alle politieke partijen hebben hun meningen kunnen geven, met een “ja” of “nee”, over onderwerpen zoals; de spoorlaan, het eindbusstation bij de nieuwe sporthal voor Zuilen, meer invloed van bewoners op gemeentelijk plannen, een schone openbare ruimte, splitsing eengezinswoningen en nog 16 onderwerpen. 

De meningen van de politieke partijen zijn voor de wijkraad van belang om ze in de komende gemeenteraad periode daar aan te houden.U wordt verwacht om 20.00 uur in de grote zaal van Geuzenkwartier aan de Laan van Chartroise 166. De zaal is open om 19.30 uur. 

Kijk
hier voor de onderwerpenlijst waarover de politieke partijen zich zullen uitspreken in het debat. Print hier de poster om deze op te hangen!

 

De Nieuwe Utrechter heeft tevens een politieke tribune geopend waar de politieke partijen hun mening geven over allerlei onderwerpen. Kijk hier op de stemwijzer wat uw politieke voorkeur is aan de hand van stellingen.  

Onderwerpenlijst Noordwest

voor de periode 2010 – 2014 

Toelichting op de onderwerpen zijn hieronder bijgevoegd.

nr

onderwerpen

1

Het buseindstation (Bernardplein) moet verplaatst worden nabij de nieuwe sporthal achter op Zuilen

2

Ondiep moet voldoende nieuwe dan wel gerenoveerde huurwoningen terugkrijgen, overeenkomstig met de afspraken uit de visie Ondiep 2004

3

Met de participatiestandaard als uitgangspunt moet in een vroeg stadium overleg worden gevoerd met de wijkraad over elke beleids- en planontwikkeling In Noordwest

4

Noordwest moet vaker en beter worden schoongemaakt; niveau zessenhalf

5

Geen nieuwe ontsluitingsweg richting Noordwest

6

Georganiseerde bewonersgroepen moeten een stem krijgen waar huurwoningen koop gelabeld worden.

7

De openbare ruimte van de Hoogstraat e.o. moet opnieuw ingericht worden.

8

Buurthuis Eigenhaard zal voortbestaan in zelfbeheer

9

Buurthuis Stella Maris moet worden opgeknapt

10

Alle basisscholen in Noordwest moeten voldoen aan het concept “Bredeschool”.

11

De gemeente moet het opdelen van eengezinswoningen actief ontmoedigen.

12

Creëer arbeidsmarktplaatsen voor de bewoners uit Noordwest die geen of een geringe kans hebben op de arbeidsmarkt

13

De gemeente moet elke jaar de luchtkwaliteit op 10 plekken meten in Noordwest.

14

De gemeente moet elk jaar op 10 vitale plekken in Noordwest de auto bewegingen tellen

15

De gemeente legt de ambitie voor Noordwest uiterlijk in 2012 vast

16

Maak het mogelijk dat de vervolg plannen voor het Noordse Park kunnen worden uitgevoerd.

17

De gemeente gaat voor meer en beter groen in Noordwest

18

De aanpak van de Amsterdamsestraatweg moet worden doorgetrokken naar Zuilen.

19

De nieuwbouwplannen aan de randen van de Noordwest worden autoluw met niet meer dan 0.5 parkeerplaats

20

In Noordwest moeten betaalbare ontmoetingsvoorzieningen komen.

21

De Oudenoord moet weer een echte bomenlaan worden in 2012, waar je veilig kan oversteken

 

Onderwerpen Noordwest nader toegelicht: 

1. Het buseindstation (Bernardplein) moet verplaatst worden nabij de nieuwe sporthal achter op Zuilen.

Zuilen krijgt een nieuwe Sporthal. In 2010 wordt het Vorstelijk Complex geopend. In 2011 krijgt het Pr. Bernardplein een reconstructie. Om dit te faciliteren en de sporthal te voorzien van OV is het nodig om het eindstation op het Pr. Benardplein te verplaatsen naar de nieuwe sporthal; achter op Zuilen bij de sportvelden.  

2. Ondiep moet voldoende nieuwe dan wel gerenoveerde huurwoningen terugkrijgen,  overeenkomstig met de afspraken uit de visie Ondiep 2004.

 In het kader van “Utrecht Vernieuwt” moeten in Ondiep 1141 nieuwe huurwoningen dan wel gerenoveerde woningen worden gerealiseerd. Op dit moment is de verwachting dat 80 nieuwe huurwoningen minder worden opgeleverd dan is afgesproken. 20 nieuwbouw huurwoningen zijn door Mitros niet opgenomen in fase 1 en fase 2 en 60 nieuwe huurwoningen worden er niet gerealiseerd door het wegvallen van de bouw mogelijkheden (motie groen Ondiep 2007) op het klokkenveld. 

3 Met de participatiestandaard als uitgangspunt moet in een vroeg stadium overleg worden gevoerd met de wijkraad over elke beleids- en planontwikkeling In Noordwest.

De gemeenteraad zal in begin 2010 de participatiestandaard vaststellen. De wijkraad Noordwest wil in een vroeg stadium overleg voeren op welke wijze belanghebbende betrokken worden. M.n. om te komen tot afstemming om zo gezamenlijk vast te stellen op welk niveau participatie invulling krijgt.

4. Noordwest moet vaker en beter worden schoongemaakt; niveau zessenhalf.

De woonbuurten kunnen en moeten beter worden schoongemaakt. Vuil trekt vuil aan en dat moet je voorkomen. Het niveau moet naar een 6,5 conform de gemeentelijke normen. 

5. Geen nieuwe ontsluitingsweg richting Noordwest.

       Het huidige college en een meerderheid in de raad zijn van plan een weg aan te leggen naast de spoorlijn Amsterdam – Utrecht. Deze verbindingsweg is niet welkom op die plek en ook niet op een andere plek richting Noordwest. De wijkraad en bewonersgroepen uit Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd hebben alternatieven aangedragen,  

6. Georganiseerde bewonersgroepen moeten een stem krijgen waar huurwoningen koop gelabeld worden.

       Georganiseerde bewonersgroepen worden betrokken bij het vaststellen van de straten en gebieden waar de coöperaties hun woningen koop mogen labelen. Dit om te voorkomen dat hele buurten geen, of zeer beperkt, huurwoningen meer bezit en de coöperatie geen “rommelcomplexen” op de markt brengt die de wijk verloederen.  

7. De openbare ruimte van de Hoogstraat e.o. moet opnieuw ingericht worden.

       IIn de komende jaren worden openbare ruimte plannen gemaakt voor Ondiep. Utregs Geluk is eind 2010 gerealiseerd. Zorg dat in de komende gemeenteraadsperiode de openbare ruimte van de Hoogstraat e.o. (bestaande bouw) opnieuw wordt ingericht. Waardoor bewoners zicht krijgen op een afronding van een periode met veel overlast door bouwwerkzaamheden. 

8. Buurthuis Eigenhaard zal voortbestaan in zelfbeheer.

       Buurthuis Eigenhaaard heeft nu een tijdelijk onderkomen, waar veel buurtbewoners diverse activiteiten bezoeken. Dit onderkomen moet plaats maken voor nieuwbouw met een andere functie. De bewoners willen dolgraag dat er een langere termijn oplossing komt d.m.v. het beschikbaar stellen van een gebouw waar het buurthuis in zelfbeheer zich in kan vestigen.

9. Buurthuis Stella Maris moet worden opgeknapt.

       Stella Maris heeft een echte buurthuisfunctie. Het gebouw is in slechte staat en verdient om opgeknapt te worden. Hierover is met bewoners gesproken en die zouden het op prijsstellen als Stella Maris in 2010 wordt verbouwd en voldoet aan de eisen van deze tijd. 

10. Alle basisscholen in Noordwest moeten voldoen aan het concept “Bredeschool”.

       Er zijn nu een aantal “Bredescholen” in Noordwest. Zorg dat in de komende gemeenteraadsperiode alle scholen in Noordwest omgebouwd zijn tot “Bredescholen” Krachtwijken acties moet in bredere perspectief en ook andere delen van Noordwest moeten dergelijke functionaliteiten krijgen. 

11. De gemeente moet het opdelen van eengezinswoningen actief ontmoedigen.

       IIn Noordwest zijn vele woningen gesplitst of omgezet van een eengezinswoning naar een woning met meerdere wooneenheden. Deze woningen moeten allemaal een omzettings- of splitsingsvergunning bezitten. Woningen die nu februari 2010 het label eengezinswoning hebben behouden deze. Geen kortingen voor legalisatie, overtredingen moet je niet belonen

12. Creëer arbeidsmarktplaatsen voor de bewoners uit Noordwest die geen of een geringe kans hebben op de arbeidsmarkt.

       De financiering van vangnetbanen heeft de afgelopen jaren velen aan en baan geholpen. Daarmee kregen zij de mogelijkheid om door te stromen naar een reguliere baan. Het aantal vacatures loopt terug, dit betekent dat “vangnetters” minder kans hebben om door te stromen naar een reguliere baan. Creëer nu meer mogelijkheden voor bewoners uit Noordwest die een geringe kans hebben om op de arbeidsmarkt in te stromen. 

13. De gemeente moet elke jaar de luchtkwaliteit op 10 plekken meten in Noordwest.

       IIn overleg met de wijkraad zet de gemeente een systeem op waardoor jaarlijks de luchtkwaliteit wordt gemeten in Noordwest. Daardoor wordt het duidelijk hoeveel schadelijke stoffen er in de lucht aanwezig zijn en of de norm wordt overschreden. Door jaarlijkse metingen te houden kan een adequaat aanpak worden ontwikkeld en de juiste maatregelen worden genomen om tot schone en gezonde lucht te komen. 

14. De gemeente moet elk jaar op 10 vitale plekken in Noordwest de auto bewegingen tellen.

       IIn overleg met de wijkraad meet de gemeente op 10 plekken de auto bewegingen. Door te tellen worden de toename of afname van het autoverkeer in Noordwest duidelijk. Met deze gegevens kunnen de juiste maatregelen, in overleg met bewoners, worden ontwikkeld en uitgevoerd. 

15. De gemeente legt de ambitie voor Noordwest uiterlijk in 2012 vast.

       De gemeente legt, in overleg met bewonersgroepen en de wijkraad, uiterlijk in 2012 de ambitie voor Noordwest vast in een document. Het gaat daarbij zowel om de ruimtelijke als om de maatschappelijke en economische opgaven voor de periode tot 2025, met een concrete invulling voor de eerste 5 jaar. Trefwoorden: inbouw – en renovatielocaties, mate van verdichting, samenstelling woningaanbod, groen- en verharde openbare ruimte, infrastructuur en milieukwaliteit, parkeernorm, winkels en andere economische voorzieningen, onderwijs, educatie en welzijnsvoorzieningen, veiligheid en sociale cohesie. Bij veel van deze trefwoorden ligt er een relatie met andere delen van de stad, in het bijzonder met de binnenstad.

16. Maak het mogelijk dat de vervolg plannen voor het Noordse Park kunnen worden uitgevoerd.

       IIn 2009 heeft de gemeenteraad 1,1, miljoen beschikbaar gesteld voor het Noordse Park. Hiermee zijn niet alle onderdelen van het herinrichtingsplan Noordse Park gerealiseerd. Maak financiële middelen vrij om alle onderdelen van de herinrichting Noordse Park uit te voeren.  

17. De gemeente gaat voor meer en beter groen in Noordwest.

       Grote delen van Noordwest verdienen meer en beter groen. Bestaand groen wordt opgeknapt in nauw overleg met bewoners. Ook voor groen geldt dat het schoon, heel en veilig moet zijn. De helft van de (school)pleinen wordt heringericht voor groene natuurlijke speelplaatsen, te beginnen in delen van Noordwest met een tekort aan groen. Bij nieuwbouw en renovatie wordt het bestaande oppervlakte groen niet verkleind. Waar een tekort aan groen was, komt er ruimte voor nieuw groen in overleg met de buurt. De groene ruimten worden met groene verbindingen aan elkaar gekoppeld, zodat deze ruimten een meerwaarde krijgen voor mens, plant en dier. De gemeente maakt in overleg met bewoners en de wijkraad een document waarin staat welke projecten in de nieuwe raadsperiode worden aangepakt. 

18. De aanpak van de Amsterdamsestraatweg moet worden doorgetrokken naar Zuilen.

       Een aantal jaren heeft de Amsterdamsestraatweg in Ondiep en Pijlsweerd een gerichte aanpak en een straatmanager. Maak financiële middelen vrij om een vergelijkbare aanpak mogelijk te maken voor het deel van de Amsterdamsestraatweg in Zuilen. 

19. De nieuwbouwplannen aan de randen van de Noordwest worden autoluw met niet meer dan 0.5 parkeerplaats.

       Woningbouwplannen worden ontwikkeld voor de Cartesiusdriehoek, het waterzuiveringsterrein en het Mesosterrein. De wijkraad is van mening dat deze gebieden een hoog ambitie niveau moeten uitstralen. De gebieden zijn auto luwe, waar niet meer dan 50% van de woningen zijn gekoppeld aan een parkeerplaats. 

20.  In Noordwest moeten betaalbare ontmoetingsvoorzieningen komen.

       IIn Noordwest komen steeds minder buurthuizen die laagdrempelig zijn en betaalbaar voor de laagste inkomens. Door het verminderen van gesubsidieerde activiteiten voor volwassenen en ouderen zijn activiteiten voor velen niet meer betaalbaar. Het resultaat is dat de lage inkomens niet kunnen deelnemen aan de diverse activiteiten en cursussen in de wijk.

21. De Oudenoord moet weer een echte bomenlaan worden in 2012, waar je veilig kan  oversteken.

       De laatste tijd is vooral asfalt voor een snelle doorvoer van auto’s aangelegd. Het is nu tijd om de middenberm weer met bomen van formaat in te planten én de oversteekbaarheid op diverse plaatsen aanzienlijk te verbeteren. Zeker nu het aantal voetgangers sterk zal toenemen door de bouw 800 woningen en de toename van het aantal studenten.