Wijkraad Noordwest wil serieus mee kunnen praten over wijkactieplan 2015

Een delegatie van de Wijkraad Noordwest heeft op 26 augustus jl. een concept van het Wijkactie plan 2015 (WAP 2015) besproken met één van de adviseurs van het wijkbureau.
De Wijkraad had in het algemeen waardering voor de inhoud van het WAP 2015, maar stelde op onderdelen aanvullingen en verduidelijkingen voor.

 

Over de wijze waarop vervolgens met deze opmerkingen –wegens tijdsdruk aan de kant van de gemeente- is omgesprongen heeft de Wijkraad minder sympathie, we voelen ons daarin kortweg niet serieus genomen. Vandaar dat de Wijkraad er voor heeft gekozen onze opmerkingen via een advies nogmaals onder de aandacht te willen brengen van het College van B&W. Lees in het advies wat de opmerkingen en aanvullingen van de Wijkraad zijn.