Wijkmonitor

De Wijkenmonitor schetst de Utrechtse wijken aan de hand van belangrijke thema’s als veiligheid en openbare ruimte. Maar ook sociale infrastructuur en verkeer zijn belangrijke onderwerpen in de analyse. Deze thema’s sluiten ook zoveel mogelijk aan bij de thema’s uit de wijkprogramma’s.

Utrecht profiteert van een gunstige economische ontwikkeling. De effecten daarvan zien we terug in de afzonderlijke wijken. Maar waar de ene wijk garen spint bij het gunstig economisch tij, profiteert de andere wijk daar veel minder van. Ook de gunstige ontwikkeling in het afgelopen jaar rond de veiligheid is niet gelijk verdeeld over de wijken en subwijken van Utrecht.

 

De Wijkenmonitor 2008 schetst de situatie en de ontwikkeling in de Utrechtse wijken aan de hand van belang Рrijke thema’s als veiligheid, sociale infrastructuur, openbare ruimte en de sociaal-economische positie.

Noordwest met perspectief 
Hoewel Noordwest ogenschijnlijk een totaal andere wijk is dan Overvecht zijn de bevindingen vanuit de cijfers wel sterk overeenkomstig. Evenals Overvecht heeft noordwest vier sub – wijken. Drie ervan zien we terug bij de tien minst gunstig scorende wijken van de stad. De vierde subwijk, Zuilen-West, zien we bij veel indicatoren terug in de Utrechtse middenmoot. Ook Pijlsweerd ontstijgt rond de veiligheid en het thema werk en inkomen de onderste tien subwijkposities.

In de wijk Noordwest zal in de komende jaren veel inzet zijn vanuit grote gebiedsgerichte programma’s net als bij Overvecht, Zuidwest en Zuid het geval is. Behalve de subwijk Pijlsweerd valt heel de wijk onder het Grotestedenbeleid, zijn Zuilen-Oost en Ondiep twee van de veertig krachtwijken van minister Vogelaar en bovendien ook urgentiegebied vanuit het veiligheidsprogramma.

Ook hier lijken de aandacht en stedelijke vernieuwing voorzichtig de eerste vruchten af te werpen. Zo is in de subwijk Ondiep/2e Daalsebuurt het ervaren gevoel van veiligheid in het afgelopen jaar sterk verbeterd. Deze gunstige ontwikkeling is zelfs zo sterk dat de subwijk nu bijna eenzelfde score heeft als het stadsgemiddelde.

Meer informatie over de cijfers van Noordwest in de Wijkenmonitor 2008 vindt u hier. Gegevens over de monitor 2009 vindt u hier

 

2008: complete document  

 

2008: in kleine delen 

 

2007, 

 

2005

 

Of kijk op www.utrecht.nl/onderzoek

2007:
Noordwest; zowel positief als negatief

In Zuilen Noordoost is de veiligheidsontwikkeling zorgelijk te noemen.

Een aantal jaar geleden werd hetzelfde geconstateerd. Een verhoogde inzet leidde tot verbetering, maar recente ontwikkelingen hebben de opgaande lijn weer om gebogen. In Pijlweerd is daarentegen wel vooruitgang geboekt op het gebied van veiligheid. En voor heel Noordwest geldt dat de sociaal-economische positie verbeterde. Beneden het gemiddelde.

Op veel punten zijn bewoners van Noordwest minder tevreden dan de gemiddelde Utrechter. Dat geldt voor de veiligheid in de buurt, voor de sociale samenhang en voor de kwaliteit van de woonomgeving. Positief is dat verkeer en bereikbaarheid minder vaak als belangrijk buurtprobleem worden gezien. Van de vier subwijken hebben bewoners van Zuilen-Noord/Oost de meest onvrede over de situatie in hun buurt. Dat is tevens de minst welvarende subwijk van een wijk die als geheel sociaal-economisch onder het stadsgemiddelde ligt. Vernieuwing van de woningvoorraad heeft in Zuilen-Noord/Oost nog niet geleid tot een sprong voorwaarts in status en beleving. Het aandeel midden en hogere inkomens zal zijn versterkt, maar er is daarnaast een relatief grote groep bewoners met een sociaal zwakkere positie.

Laag buurtoordeel
Bewoners van alle vier de subwijken van Noordwest geven een lagere algemene waardering aan hun buurt dan alle Utrechters samen. Zuilen-Noord/Oost springt er dan uit met een erg laag buurtoordeel, en Zuilen-West komt nog het dichtst bij het stadsgemiddelde. Bewoners van Zuilen-West hebben ook het meeste vertrouwen in de toekomst van hun buurt. Bij bewoners van Ondiep is er een grote en gegroeide onzekerheid over de ontwikkeling van de buurt. Mogelijk spelen plannen voor sloop en renovatie in de sociale huursector daarbij een rol.

Openbare ruimte bovenaan
Bij de belangrijkste problemen in de buurt, die met voorkeur zouden moeten worden aangepakt, staat vervuiling van de openbare ruimte in Noordwest bovenaan. Verkeer en parkeren, waar de gemiddelde Utrechter de meeste aandacht voor vraagt, staat in Noordwest op twee. Net als stedelijk is de zorg over criminaliteit en jeugdoverlast de laatste jaren wat naar de achtergrond gedrongen. Vervuiling van de openbare ruimte staat bij bewoners van zowel Zuilen-West, Pijlsweerd als Ondiep bovenaan en krijgt daarmee veel meer aandacht dan in voorgaande jaren.

(On)veiligheid
Dat laatste geldt overigens niet voor Zuilen-Noord/Oost. Bewoners geven daar nog steeds prioriteit aan het aanpakken van criminaliteit, drugsoverlast en overlast van jongeren. In die subwijk is er ook relatief veel aandacht voor de samenstelling van de bevolking. In Pijlsweerd is de zorg over criminaliteit en drugs wel expliciet gedaald, maar is nog steeds aanmerkelijk hoger dan bij de gemiddelde Utrechter. De helft van de bevolking ervaart daar vaak (13%) of soms (36%) overlast van drugsgebruikers.