Wethouder Bosch: “Behoud woningen koopstarters, extra aandacht leefbaarheid aandachtswijken”

Mede op advies van de wijkraad Noordwest heeft de gemeente het volgende besloten: De gemeente Utrecht heeft besloten dat in de wijken Ondiep, Zuilen, Overvecht, Hoograven en Kanaleneiland geen woningen meer mogen worden omgezet naar kamerverhuur. Verantwoordelijk wethouder Bosch (Wonen) wil hiermee de verdere aantasting van de leefbaarheid stoppen en deze (relatief goedkope) woningen behouden voor koopstarters. De maatregel is een reactie op signalen van bezorgde buurtbewoners uit kwetsbare gebieden van de stad. De leefbaarheid van deze buurten staat onder druk en een toename van het aantal kamerverhuurpanden wordt ervaren als een extra bedreiging. De panden worden vaak intensiever bewoond dan waarvoor ze gebouwd zijn en ook de woonomgeving is hier niet op berekend.

Daarnaast is op dit moment in Utrecht de vraag naar zelfstandige woningen groter dan de vraag naar kamers. De afgelopen jaren is het aantal kamers toegenomen en zijn de wachttijden hiervoor afgenomen. Driekwart van de studenten vond in 2007 binnen drie maanden een kamer. Dit is onder andere het gevolg van het nieuwbouwprogramma dat ook de komende jaren wordt voortgezet. Door de maatregel worden de schaarse goedkope zelfstandige woningen behouden voor starters.Voor de overige wijken in Utrecht geldt dat het omzetten van een zelfstandige woning in onzelfstandige woonruimten wordt afgeremd. Omzetten is daar wel toegestaan, maar moet gecompenseerd worden. Dit kan financieel (€ 208,- per vierkante meter) of door ergens anders zelfstandige woonruimte toe te voegen.

Ouders die een woning kopen voor hun zoon of dochter en een aantal medestudenten kunnen dit blijven doen en hoeven geen compensatie te betalen. Hiervoor geldt dat na vijf jaar de woning weer als zelfstandige woning op de markt moet komen.

Deze maatregelen maken onderdeel uit van de beleidsnotitie Omzettingsvergunning, zoals die vandaag door de gemeente is gepresenteerd. Andere maatregelen uit de notitie zijn verbetering van de voorlichting en de klachtenbehandeling over kamerverhuurpanden, de inrichting van een meldpunt voor studenten over particulier verhuurde panden en verder onderzoek naar onzelfstandige woonsituaties in Utrecht.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Utrecht, Bestuurscommunicatie, Jeroen Bos, 030 – 286 16 83. Uiteraard kunt u ook terecht bij het wijk service centrum Noordwest