Wet ruimtelijke ordening (Wro) ingegaan

Rijk, provincies en gemeenten leggen in ruimtelijke plannen vast hoe Nederland er nu en in de toekomst uit gaat zien. De Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) regelt hoe deze plannen tot stand komen en gewijzigd worden. U krijgt hiermee te maken als u iets wilt bouwen of verbouwen. Of als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, provincie of  landelijke overheid.

De nieuwe Wro maakt procedures korter en sneller, overzichtelijker en eenvoudiger. De nieuwe wet maakt duidelijk welke overheid – Rijk, provincie of gemeente – waarvoor verantwoordelijk is. De nieuwe Wro is op 1 juli 2008 ingegaan.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Voor consumenten zijn de belangrijkste veranderingen als volgt:

  • Er komen strengere regels voor gemeenten om hun bestemmingsplannen tijdig te actualiseren.

  • Deze moeten iedere 10 jaar vernieuwd (of verlengd) worden, anders kan de gemeente geen leges heffen voor bijvoorbeeld de behandeling van bouwvergunningen.

  • Bestemmingsplannen worden gedigitaliseerd (per 1 juli 2009 verplicht).

  • In plaats van vrijstelling van het bestemmingsplan, kan de gemeente ontheffing verlenen voor bouwplannen die strijdig zijn met het bestemmingsplan. De ontheffingsmogelijkheden zijn minder ruim dan de vrijstellingsmogelijkheden uit de oude Wro.

  • Vergoeding van planschade wordt beperkt.