Vorstelijk complex

Aan het Prins Bernhardplein staan twee van oorsprong prachtige oude schoolgebouwen die niet meer geschikt zijn voor basisonderwijs. Sterker nog.. op het moment is het zlefs gevaarlijk ze te betreden op somige plekken. Ze zijn monumentaal maar helaas zwaar verwaarloosd door achterstallig onderhoud en gebrekkig beheer.

Deze twee gebouwen zullen echter worden gerenoveerd ten behoeve van hun nieuwe functie. In deze twee gebouwen komt een cultuurcentrum voor Zuilen, met ruimte voor zowel amateurkunst als professionele kunstuitingen.

Doel

Het doel van dit project is vergroting van de sociale samenhang in het gebied door het stimuleren van participatie van kwetsbare groepen in het economische en maatschappelijke leven. Door het realiseren van een multifunctionele voorziening kan de betrokkenheid van de buurtbewoners verbeteren. Het “Vorstelijk Complex” zal in een brede maatschappelijke behoefte gaan voorzien. 

 Tussen de gebouwen komt volledig een nieuwe podiumzaal voor voorstellingen en er zal ruimte zijn voor het welzijnswerk. De zaal wordt gedeeltelijk in de grond verzonken en wordt met een speciale constructie gebouwd om geluidsoverlast te voorkomen. Het theater biedt plaats aan 216 personen. Het streven is om al het welzijnswerk een cultureel accent te geven, zodat het culturele aspect van dit nieuwe centrum ook in het welzijnswerk doorklinkt. Er zal nadrukkelijk ook ruimte zijn voor activiteiten van allochtonen. De verwachtingen voor wat betreft de impuls die zal uitgaan van dit nieuwe cultuurcentrum zijn hooggespannen.

Zie het projectplan voor meer inforrmatie en tekeningen.  en ook informatie op de website vd gemeente.

Ook de jongeren van de Toekomst, die in 2007 de veiligheidsprijs hebben gewonnen, zullen een nieuw plekje krijgen in dit complex. 

Aanpak
Er wordt een multifunctionele voorziening gerealiseerd die de rol van een sociaal-cultureel centrum op zich zal nemen. De Christinaschool en de Beatrixschool worden gerenoveerd en tussen beide scholen in zal een theater worden gerealiseerd. In de monumenten worden multifunctionele ruimtes gerealiseerd voor het buurthuiswerk en voor de verschillende doelgroepen uit de wijk.

Naast deze investering, zullen activiteiten voor de verschillende doelgroepen georganiseerd worden. Diverse partners zijn betrokken bij het project. De buurtbewoners worden geënthousiasmeerd door een regelmatig verschijnende nieuwsbrief met informatie over het project.

Verwacht effect
Het ontstaan van een bruisend sociaal cultureel hart van de wijk Zuilen, waar diverse activiteiten worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen waaronder specifiek voor jongeren, ouderen, vrouwen en allochtonen.

Looptijd
2 mei 2005 2010

Budget
Europese subsidie: € 800.000
Totale kosten: € 7.598.000

Inmiddels (april 2008) heeft het college 1,1 miljoen extra aan subsidies toegewezen aan dit project. Dit geld is afkomstig van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen. Dit is noodzakelijk omdat door de vertragingen de kosten hoger zullen uitvallen

Planning:Op vrijdag 19 oktober 2007 is de uiteindelijke bouwaanvraag voor het Vorstelijk Complex Ingediend. Een paar weken later meldde bouwbeheer dat de stukken niet compleet waren, omdat een aantal gegevens ontbraken. Binnen de Gemeente is de verwachting dat door de feestdagen uiterlijk eind januari 2008 de aanvullende gegevens compleet zijn. 

Daarna is de formele bouwvergunningsprocedure gestart. Inmiddels hebben alle afdelingen naar de aanvraag gekeken en is de publicatie in de krant gekomen. Het is dan half april 2008.

Half april start dan de periode van 6 weken dat het geheel ter inzage ligt bij bouwbeheer. Er kunnen in die periode zienswijzen worden ingediend (= bezwaren).Als er geen bezwaren zijn ingediend kan de bouwvergunning eind mei 2008 verleend worden. Als er wel bezwaren komen dan is er nog een periode van 4 tot 6 weken nodig om deze bezwaren af te handelen.

De  projectleider verwacht omstreeks half juli 2008 de vergunning in handen te hebben. Intussen is ook de aanbestedingsprocedure opgestart en de start van de werkvoorbereiding loopt synchroon met de verlening van de bouwvergunning.Wanneer de daadwerkelijke bouw plaats zal vinden is dan ook nog niet bekend, net als de opening.Duidelijk is dat de planning van dit project inmiddels ernome vertraging heeft opgelopen en dat in november 2008 het project niet afgerond zal zijn.

Voor de bezoekers van het complex zijn natuurlijk parkeerplaatsen nodig. Aan de De Muinck Keizerlaan worden 60 tot 70 nieuwe plekken aangelegd. Om daar plaats voor te maken wordt de weg versmald van vier naar twee banen. Inmiddels is bekend geworden dat Abrona zich uit dit project heeft teruggetrokken als participant.  Welzijnsorganisatie Portes zal in het Vorstelijk Complex als gebruiker mede zijn intrek nemen. Het verouderde dienstencentrum Zuilen aan Pr. Bernhardlaan zal dan verlaten worden voor de nieuwe “koninklijke” plek aan het Pr. Berhardplein. Wat er met deze ruimte of gebouw zal gebeuren is nog niet bekend.