Verslag informatiebijeenkomst op 21/04/08 over asbest aan de Fortlaan.

Rinda den Besten, Wijkwethouder Noordwest en Wethouder Volksgezondheid, Jeugd en Onderwijs heet iedereen welkom. Enkele omwonenden van de Fortlaan zijn verhinderd. Scouting Zuilen is ruim vertegenwoordigd.

Willy Verbakel geeft het verloop van de avond aan.

Robby Haan beheerder Vastgoed Stadsontwikkeling verteld wat er is aangetroffen op de Fortlaan en met name op het terrein van Van Vliet
Er is al lang bekend dat er vervuiling is in het gebied, maar het was tot op heden niet urgent genoeg om er iets mee te doen. Omdat het een toekomstige bouwlocatie is en op dit moment de mogelijkheden daarvoor worden onderzocht, is er nader onderzoek gedaan door het bedrijf Tauw Op 15 april kwam Tauw met een rapport waaruit bleek dat  in het puin wat gebruikt is als verharding, asbest zit. Op advies van Tauw heeft de gemeente besloten het gebied af te dekken.

De gemeente heeft sowieso de intentie de adviezen van dit bedrijf integraal op te volgen.
Er wordt nader onderzoek gedaan  naar de hoeveelheid asbestvezels die in de lucht komen bij het berijden, belopen ed. van het puin en er worden plakmonsters genomen in 2 woonboten om te kijken hoeveel vezels er naar binnen worden gelopen. Ook moet het grasveld achter het gebouw van Scouting Zuilen nog onderzocht worden omdat dit verdacht terrein is.
De gemeente is in de toekomst van plan het gebruik van het hele terrein op te heffen en de opstallen te slopen. Ook de loodsen hebben onder andere asbesthoudende daken. Het gaat hier om hechtgebonden asbest; als het materiaal nog in goede staat is en het wordt niet bewerkt, kan dat geen kwaad. Het gebied wordt dan in een keer volledig gesaneerd.

Wim Ovaa, milieugezondheidsdeskundige van de GGD vertelt het een en ander over asbest in het algemeen. Via de lucht worden er asbestvezels ingeademd. Als de hoeveelheid vezels boven een bepaalde norm uitkomen, kan men daar onder langdurige blootstelling ziek van worden. O.a.  Longkanker, longvlies-,borstvlies en buikvlieskanker kunnen het gevolg zijn. Het vervelende is dat het niet echt te bewijzen is omdat er geen asbestvezels terug te vinden zijn in bijvoorbeeld de longen.
Om te kijken welk risico de gebruikers van het terrein hebben gelopen, is het belangrijk te weten hoeveel asbestvezels er in de lucht komen bij beroering van het  asbesthoudende puin (het bepalen van respirabele vezels).
Verder maakt hij een vergelijking met andere situaties waar vezels in geademd worden. Er is altijd een bepaalde hoeveelheid asbest in de lucht die ingeademd wordt. In een park is dat bijvoorbeeld minder dan in  tunnels. Iedereen loopt dus een laag risico.

Er wordt aangegeven dat er geen reden is tot ernstige bezorgdheid, maar absolute garantie kan niet gegeven worden. Verder onderzoek moet plaatsvinden om de risico’s nauwkeuriger vast te stellen.
Dit gebeurt zo snel mogelijk.

Het bestuur van Scouting Zuilen vraagt of er bij hen in het gebouw ook plakmonsters genomen kunnen worden. Zij willen het gebouw graag gebruiken voor de voortzetting van hun activiteiten, maar willen duidelijkheid over de eventuele aanwezigheid van asbestvezels in het gebouw.
Verder maken ze zich zorgen over wat voor risico de kinderen hebben gelopen. De kinderen en mensen van de leiding hebben op het terrein gegraven tot wel 1 tot 1,5 meter diep. Bij het verplaatsen van de vuurkuil en het ingraven van hekken zijn ze puin tegen gekomen.

Willy Verbakel sluit de avond af. Zodra de resultaten van de onderzoeken er zijn wordt iedereen op de hoogte gesteld.
Iedereen die zijn naam en adres heeft ingevuld op de presentielijst krijgt de notulen van deze avond toegestuurd.