Verkeer in Noordwest

In juni 2003 is een inloopavond gehouden waarbij bewoners uit Noordwest konden mee denken over het wijkverkeersplan Noordwest.
Grootste problemen:
te hard rijden, te weinig parkeerplaatsen dicht bij huis, sluipverkeer, brommers op de stoep, stankoverlast in drukke straten.  Soms komt dit door verkeerd gedrag van bewoners en bezoekers, maar soms heeft het te maken de inrichting van de openbare ruimte. Op basis van de gemaakte opmerkingen en al aanwezige kennis over de wijk (b.v. het verkeersplan Ondiep en Pijlsweerd) en verkeersknelpunten is wijkverkeersplan gemaakt, dat is besproken met een klankbordgroep van bewoners.

Dit verkeersplan is vastgesteld in het college van B & W op 8 november 2005.
Een pdf-versie van het wijkverkeersplan vindt u hier
Inmiddels zijn we natuurlijk al weer een tijdje verder en de verkeerproblematiek wordt alleen maar groter. Er zijn de laatste periode ook  erg veel werkzaamheden geweest aan de infrastructuur.

Tijd om de wethouder van verkeer eens uit te nodigen.
Op de wijkraad vergadering van woensdag 13 februari 2008 is dat ook gebeurt.

Tymon de Weger heeft Robert Hoenselaar, adviseur verkeer en vervoer van Stadsontwikkeling, meegenomen. Robert heeft de antwoorden op alle vragen over het verkeer in Noordwest uitgeschreven en zal communiceren aan de wijkraad. De wethouder zal nu een meer algemeen verhaal houden over het verkeer in de stad.

“Op alle plekken in de stad waar er gewerkt wordt aan het verkeer worden i.v.m. de doorstroming de activiteiten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. De verkeersveiligheid wordt zo veel mogelijk gewaarborgd.

De luchtvervuiling is op alle drukke wegen in en rond Utrecht te hoog. Daarbij zijn er 3 grote knelpunten. In 2015 moeten de meeste wegen in de stad aan de norm voldoen. Het aantal knelpunten zal dan verminderd zijn. De problemen aan de Noord- en de Zuidkant willen we verminderen door dosering van het verkeer (aanpassen van verkeerslichten), het afsluiten van stukjes straat, het doorgaand verkeer om de stad leiden en het promoten/bevorderen van verplaatsing per openbaar vervoer of per fiets. Er komt een actieplan fiets waarbij de top 5 van drukste fietsroutes fietsvriendelijk gemaakt worden. Het pakket van maatregelen moet voor de zomer klaar zijn. In september kan er gereageerd worden op het raadsbesluit en later volgen er nog inspraakrondes. Het effect van al deze maatregelen gaan we doormeten.
Vanaf het Westplein tot aan de A2 loopt de drukste verkeersader.

Wij doen een studie op :

a. de spoorlijn,
b. aanleg spoorlijn onder de Graad van Roggeweg,
c. het meer benutten van  de tramrails.
 
Verder werken we aan gedragsbeïnvloeding door
1. automobilisten te sturen door dynamisch verkeersmanagement
2. via werkgevers de werknemers in de bus of de trein te krijgen.

Daarnaast willen we het achterstallig onderhoud op fietspaden inlopen.”

Maartje Schlebusch merkt op dat volgens de fietsersbond we 12 % van de Kyotodoelstelling kunnen halen als mensen tot 7,5 km fietsen vertelt Maartje.
Helaas is er te weinig ruimte om op een aantal aandachtgebieden veilige fietspaden te plaatsen.  Vanuit de wijkraad kom hierop de opmerking dat er hierdoor ook een vizieuze cirkel bestaat. Als mensen niet veilig kunnen fietsen of hun kinderen naar school laten gaan dan nemen ze de auto waardoor het nog drukker en onveiliger wordt. Helaas wordt is herkend maar ziet de wethouder hiervoor nu geen oplossingen.
 
Op een vraag of er percentages bekend zijn van bestemmingsverkeer vs doorgaandverkeer in Pijlsweerd antwoordt de wethouder ontkennend.
“Er is een milieuzone ingesteld voor de binnenstad en niet voor de wijken. Het vrachtverkeer zit voornamelijk in de binnenstad. We zijn in overleg met de vervoerders en beladers. We denken erover de bestelauto’s er ook onder te laten vallen. We nemen het opnieuw mee in de actieplannen.”

Kees Ebbenhorst is zeer ontstemd over de aanpak van de verkeerssituatie bij de Van Hoornekade en de Van Egmondkade; het verdwijnen van de busbanen en het grote aantal kilometers die bewoners moeten omrijden.
Robert Hoenselaar dat er gewacht wordt op de resultaten van het luchtkwaliteitsonderzoek en voor de Van Egmondkade is nog steeds geen geld is.
Kees is het daarmee niet eens. 

Henk Beukers vult aan: voor de rotondes zijn wel aanpassingen gekomen, maar niet voor de aansluitingen. Dat is op zich natuurlijk onlogisch. 

De wethouder antwoord dat het wel goed komt. In juni is het planningsonderzoek klaar.
De voorzitter geeft aan dat we de planning hierop terug komen.

Aad van Vliet vraagt zich af wat de gemeente doet aan informatie naar de bewoners toe?
De wethouder antwoord dat in maart/april gaat de gemeente met bewonersgroepen en organisaties praten. (fietsersbond, Wijkraad, KvK etc.)  Er spelen soms tegengestelde belangen. De gemeente staat open voor bewonersparticipatie in een vroeg stadium. De participatiemogelijkheden komen in de mail van Robert.

Parkeerproblemen in de wijken en de afgifte van parkeervergunningen roepen ook vragen en ergernis op m.n. bij nieuwbouwplannen en het dubbelparkeren bij het Julianapark is ook een hot item. Het dubbel parkeren wordt beantwoord in de mail. Er zijn strakke normen voor parkeren en de afgifte van parkeervergunningen. (De afgifte van parkeervergunningen regelt het parkeerbedrijf.) De parkeernota roept ook in de raad enorme discussie op. Kees kaart aan dat bij de Provincie geld is wat niet gebruikt wordt, BRU-geld. (Bestuur Regio Utrecht) De wethouder bevestigd dit en zegt dat de gemeente bezig is om daar een beroep op te doen.

De vragen van de wijkraad en de reactie van de wethouder op de deze vragen zijn hier te vinden.

De antwoorden zijn echter niet allemaal bevredigend. De wijkraad beraad zicht op een reactie aan de wethouder.