Tussentijds advies ‘het begint in de buurt’ (Wijkraadpleging 2018)

Het doel was om vast te stellen hoe de buurten er op een aantal punten voorstaan en welke ontwikkeling zij doormaken. Gekeken is onder meer naar identiteit, leefbaarheid, sociale cohesie, verkeer en infrastructuur, veiligheid en waardering van en behoefte aan voorzieningen. Deze gegevens zijn gecombineerd met beschikbare demografische en sociaal economische gegevens op buurtniveau om van elke van de 13 buurten de identiteit te bepalen en de ontwikkelingen die daar plaats vinden, te kunnen duiden en te beoordelen.

De gemeente Utrecht is voornemens te groeien naar 400000 inwoners en zet gelijktijdig zwaar
in op de verbetering van de sociale cohesie in woonbuurten en stelt hiervoor substantiële
middelen ter beschikking. Beide zaken – groei en behoud van sociale cohesie – zijn dus
prioriteit in het gemeentebeleid. De wijkraad Noordwest heeft als standpunt dat als gevolg van
de groei naar 400000 inwoners de leefbaarheid en vitaliteit van de buurten van Noordwest niet
in het geding mag komen, en hecht daarbij ook waarde aan kwaliteitsverbetering van de
openbare ruimte in bestaande buurten. De focus van de wijkraad ligt daarom op:
 De sociale cohesie moet gewaarborgd blijven;
 Groenvoorzieningen en andere noodzakelijke functionaliteit die dienstbaar is aan
behoud van sociale cohesie en duurzaamheid en vitaliteit moet op peil blijven of op
peil gebracht worden. Voor buurten waarvan de sociale cohesie inmiddels is
verminderd zal worden gestreefd naar het weer op peil brengen hiervan;
 Infrastructuur en verkeer moeten deugdelijk veilig en gezond georganiseerd worden;
 Alle beoogde ontwikkelingen moeten recht doen aan de identiteit van de verschillende
buurten in noordwest en deze waar mogelijk versterken.

Aan de hand van de resultaten van deze analyse stellen we een voorlopig
advies per buurt op. Dit advies zal nog verder verfijnd worden met de resultaten van de
terugkoppeling naar de buurten die in het najaar van 2018 zal plaatsvinden. Een definitief en
gedetailleerd advies met een lange termijn visie kunt u naar verwachting eind 2018 / begin
2019 tegemoet zien.
Er zijn een aantal bevindingen die leidend zijn in ons advies:
1. Resultaten van de wijkraadpleging 2018
2. Buurtdynamiek
3. Sociale cohesie vs buurtbetrokkenheid

Download hieronder het volledig advies en rapport.

Tussentijds advies het begint in de buurt
rapportage het begint in de buurt

Quickview:rapportage het begint in de buurt

Quickview:rapportage het begint in de buurt