Tag: De wijkraadpleging

De wijkraadpleging is een belangrijk instrument om bewoners van een wijk actief te consulteren over verschillende ontwikkelingen en/of thema’s die spelen in de wijk. Hierachter ligt de gedachte dat een wijkraad niet zondermeer de ‘mening van de wijk’ kan representeren. Met een wijkraadpleging peilt de wijkraad wat de meningen over een bepaald onderwerp zijn; de wijkraad bevraagt in feite de achterban. Met de resultaten kunnen wijkraden hun koers bepalen en kunnen zij hun adviezen aan het college van burgemeester en wethouders onderbouwen. 
 
De gemeente en de wijkraden hebben met elkaar afgesproken dat de wijkraden in ieder geval één keer per jaar een wijkraadpleging houden. De wijkraad beslist waarover die gaat en in welke vorm het onderzoek wordt gedaan. Het is ook mogelijk dat de wijkraad meerdere wijkraadplegingen in een jaar doet. 
  
Elk jaar krijgt de wijkraad een budget om de wijkraadplegingen mee te bekostigen. De gemeenteraad stelt jaarlijks via de programmabegroting vast hoe hoog dit bedrag is. Het bedrag moet binnen een kalenderjaar besteed worden en is bedoeld voor alle activiteiten en kosten die met de wijkraadpleging te maken hebben. Denk hierbij aan het inhuren van een onderzoeksbureau, maar ook aan het drukwerk voor enquêtes, de huur van een locatie voor een bewonersavond, brieven en posters om de wijk te attenderen op de wijkraadpleging en de communicatie met de wijk over de resultaten van de wijkraadpleging.
 
Lees hier: Menukaart wijkraadpleging en informatie en tips voor een wijkraadpleging