Studentenhuisvesting onder de loep

In een studentenstad als Utrecht zijn vrij veel woningen waar de kamers apart bewoond worden. In zo’n situatie is zelfstandige woonruimte omgezet in onzelfstandige woonruimte. Zo’n omzetting van woonruimte alleen toegestaan met een omzettingsvergunning. Dit geldt voor zowel huur- als koopwoningen. De controle op het hebben van zo’n vergunning is minimaal. Toch heeft de gemeente aangegeven in een aantal wijken geen omzettingsvergunningen meer af te geven en voor meer handhaving te willen zorgen. Dit met het oog op veiligheid, de sociale cohesie en verpaupering van sommige buurten of straten.

De gemeente wil de voorraad betaalbare en bereikbare woningen beschermen. Bij een aanvraag voor een omzettingsvergunning wordt het belang van de aanvrager dan ook afgezet tegen het belang dat de gemeente heeft bij het behouden van de woonruimte. Gezien de grote vraag naar betaalbare zelfstandige woonruimte weegt het belang van volkshuisvesting zwaarder dan het belang van de aanvrager.

 

Dat betekent dat een omzettingsvergunning alleen wordt verleend als de aanvrager bereid is de woonruimte die wordt omgezet, te compenseren. 

Compenseren van de woonruimte kan door:

 • het aanbieden van nieuwe, gelijkwaardige woonruimte in de stad Utrecht óf

 • het betalen van € 208,00 per vierkante meter gebruiksoppervlak van de om te zetten woonruimte.

De hoogte van het bedrag is geregeld in de regionale huisvestingsverordening van het Bestuur Regio Utrecht.

Uitzondering

Ouders die een woning kopen voor de huisvesting van hun zoon of dochter en een paar medestudenten, worden uitgezonderd van de compensatieplicht. In die gevallen moet de ouder wel een omzettingsvergunning aanvragen, maar hoeft hij of zij dus geen compensatie te bieden. Er wordt een vergunning verleend voor een periode van 5 jaar. 

Geen omzettingsvergunningen in aandachtsgebieden

Naast het volkshuisvestelijk belang speelt de leefbaarheid in de wijk een rol. De gemeente verleent geen omzettingsvergunningen in de volgende aandachtsgebieden:

 • Ondiep,

 • Zuilen,

 • Overvecht

 • Hoograven
 • Kanaleneiland

In die buurten staat de leefbaarheid onder druk. Kamerverhuurpanden worden vaak intensiever bewoond dan waarvoor ze zijn gebouwd en de woonomgeving is daarop niet berekend. Dit is voelbaar voor de oorspronkelijke bewoners: de sociale structuur in de buurt verandert.

Door in de genoemde buurten geen omzettingsvergunningen te verlenen, wordt (verdere) aantasting van de leefbaarheid voorkomen. Ook is een deel van de woningvoorraad in deze buurten nog betaalbaar. Door het verbod op omzetten in deze buurten blijven deze betaalbare woningen behouden.

Uitzondering

Er is één uitzondering: een ouder die in een van de genoemde aandachtsgebieden een woning koopt voor zoon of dochter en medestudenten. Dat is toegestaan, maar er is wel een omzettingsvergunning nodig. Die wordt verleend voor een periode van 5 jaar. Compensatie is in dit geval niet nodig.

Maar hoe weet je nu of een toekomstige huisbaas wel alles netjes geregeld heeft?

Je zou kunnen kijken naar:

 • Mogen studenten zich op het adres inschrijven bij de gemeente en IBG?

 • Wordt er een officieel huurcontract getekend door BEIDE partijen ?

 • Is de huur vastgesteld via het punten systeem?

 • Hoe moet de huur betaald worden? Contant, via de hoofdhuurder of via overmaking

 • Is er erg weinig interesse van de eigenaar voor het pand…

 • Wordt de woning aangeboden via SSH ?

 • Is er een vergunning aangevraagd en afgegeven bij de gemeente?

 • Staat de woning bij de gemeente bekend als studentenhuis ?
 • Ken je al iemand in het betreffende pand ?

Ook kunt u contact opnemen met:

Gemeente Utrecht

Balie Bouwen Wonen en Ondernemen
Rachmaninoffplantsoen 61,
Utrecht
Telefoon 030 – 286 48 02