Reactie gemeente op advies over verbeteren Welzijn in Noordwest

buurthuisHet krijgt langzaam vorm, maar er zijn kansen.

De Wijkraad Noordwest voelt zorg over de gevolgen van de bezuinigingen en snelle veranderingen op het aanbod en de kwaliteit van de welzijnsactiviteiten én op de noodzakelijke toename van vrijwilligersdeelname aan de “gewenste participatiemaatschappij”.

De wijkraad heeft daarom de afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht gevraagd om hier, in het kader van de wijkraadpleging, een studie naar te verrichten. Hierover heeft u al eerder op deze website kunnen lezen.

Uit het onderzoek blijkt dat onze zorgen ook door professionals en de inwoners van de wijk Noordwest worden gevoeld. Op basis van de onderzoeksresultaten hebben we als Wijkraad onze zorgen richting het College van B&W via een advies kenbaar gemaakt.

De belangrijkste signalen die uit de wijkraadpleging naar voren komen zijn:

1. Het huren van ruimte wordt door vrijwilligers als lastig ervaren. De route voor het aanvragen van ruimtes is onduidelijk. Ook ontbraken volgens de vrijwilligers in de buurthuizen enkele randvoorwaarden op het gebied van telefonie, schoonmaak en veiligheid. Respondenten geven aan dat de kosten voor het huren van ruimte toenemen in vergelijking met het verleden.
2. Bewoners geven aan dat de ondersteuning die zij krijgen minder is geworden. Vooral op de vrijwilligers heeft de vernieuwing een zware wissel getrokken waardoor er vrijwiligers zijn afgehaakt. Ze moeten meer taken zelf doen en dat lukt ze niet altijd goed.
3. Er is beperkter contact met de sociaal makelaar of sociaal beheerder.

Inmiddels heeft de gemeente op ons advies gereageerd. De bovenstaande signalen worden door de gemeente herkend. Wel wijst de gemeente er op dat de transitie naar de nieuwe uitvoeringsorganisaties pas medio vorig jaar tot stand is gekomen en gepaard is gegaan met opstartproblemen. Er wordt inmiddels gewerkt aan een nieuw verhuursysteem waarbij de knelpunten bij de verhuur in overleg met alle betrokkenen worden opgepakt. Met betrekking tot telefonie, schoonmaak en veiligheid zijn er aanvullende afspraken gemaakt tussen UVO, Me’kaar en gebruikers.

Er blijft aandacht voor kwetsbare individuen. Het uitgangspunt van Vernieuwend welzijn en de uitvraag sociaal makelschap is te concentreren op buurten en groepen die dit nodig hebben.
Ook ziet de gemeente positieve ontwikkelingen. Bewoners die eerder nog niet of minder actief waren, maar die nu graag een actieve rol leveren in plaats van voornamelijk gericht te zijn op het ontvangen van ondersteuning. Het vorm geven van medebeheer of zelfbeheer kost tijd. Belangrijk daarbij is dat vrijwilligers een vertrouwd iemand hebben om zo nodig op terug te vallen omdat vaste contacten en het opbouwen van vertrouwen een essentieel onderdeel is voor het ontstaan van meer betrokkenheid. Recent is de UVO gestart om per locatie met de gebruikers en de sociaal beheerder van het pand te overleggen over het dagelijks beheer, zoals openen en sluiten van het pand en de schoonmaak.

Ook ziet de gemeente kansen voor Noordwest. Uit de wijkraadpleging komt naar voren dat 8% van de bewoners meer en/of vaker wil helpen bij het uitvoeren van bestaande of nieuwe welzijnsactiviteiten. Nog eens 23% zegt dit misschien wel te willen gaan doen. Hier zit volgens de gemeente potentie voor de wijk voor de toekomst.

De gemeente zegt toe de verdere vormgeving van het Vernieuwend welzijn goed te blijven volgen en de raadscommissie Mens & Samenleving te informeren over de uitkomsten van de tussentijdse rapportagegesprekken met de sociaal makelorganisaties. Ook de Wijkraad ontvangt deze commissiebrief.

Als Wijkraad zullen we e.e.a natuurlijk kritisch blijven volgen. In oktober staat een vervolggesprek gepland met de gemeente en Me’kaar.