Onvrede over voortgang nieuwbouw Queeckhovenplein

Een kleine 50 bewoners kwamen dinsdagavond 12 januari af op de voorlichtingsbijeenkomst over de sloop- en nieuwbouwplannen rondom het Queeckhovenplein. Dit op uitnodiging van Mitros die in een eerdere nieuwsbrief al hadden aangegeven welke stappen er genomen zijn en nog moeten worden. Een bewonersonderzoek halverwege 2008 leverde al een groot draagvlak voor sloop op. Stedenbouwkundige plannen en een sociaal plan moesten uitgewerkt om vervolgens met een draagvlakmeting definitief de plannen vast te stellen en tot uitvoering over te gaan.  Bewoners waren vol verwachting naar de avond gekomen maar de teleurstelling en frustratie was groot toen bleek dat pas eind 2010 de draagvlakmeting gehouden zou worden. Voordat Mitros en stedenbouwkundig bureau Urbis de 3 ontwerpen voor nieuwbouw aan de zaal konden presenteren was deze al grotendeels leeggelopen.

Begrijpelijk is de onvrede daar nu blijkt dat sloop nog langer op zich laat wachten. Bewoners klagen al jaren bij Mitros over de slechte staat van de woningen waar veel last is van vocht en schimmel en geven aan daar weinig gehoor voor te vinden. Geïnvesteerd wordt er al jaren niet meer. Daarbij speelt dat van de te slopen ruim 200 huurwoningen er maar 40 procent aan huurwoningen terugkomt. Afspraken gemaakt bij de DUO, de herstructurering van de Utrechtse woningvoorraad waarin een groot deel van de Utrechtse huurwoningen vervangen wordt door koopwoningen, maken dat de samenstelling van de  wijk drastisch zal veranderen. Daarnaast leert de ervaring bij veel sloop- en nieuwbouwplannen dat 20 procent van de bewoners maar terugkeert. Op 25 januari is er een avond en hopelijk wordt de stem van bewoners serieuzer genomen. Nieuwbouw is hard nodig maar als bewoners afhaken kan dat het proces nog weleens frustreren en fors vertragen. Tevens is de vraag of bewoners er nog belang bij hebben om over de nieuwe plannen mee te praten als ze weten dat een groot deel niet terug kan en zal keren. De bewonerscommissie doet dat vooralsnog wel. De vraag is daarbij ook hoeveel van de huidige bewoners zich überhaupt een wooncarrière kunnen permitteren door het kopen van een huis. Belangrijk is dat ook bewoners met een lager inkomen in Zuilen moeten kunnen blijven wonen als ze dat willen en niet de wijk uitgejaagd worden. De gemeente is het daar samen met de coöperaties aan haar stand verplicht om een inspanning te leveren de huidige bewoners zoveel mogelijk te herhuisvesten op een door hun gewenste plek.

Zie ook: Queeckhovenplein, wat staat er te gebeuren