Spoorlaan weer op de agenda: College gevallen

Vandaag is voortijdig informatie via de media naar buiten gekomen over de besluitvorming rond het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht. Om die reden heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht zaterdag 14 maart 2009 het Actieplan versneld vastgesteld. Onderdeel van het plan is een aanvullend maatregelenpakket om de verkeersdrukte in Utrecht West blijvend te verminderen en het leefklimaat langs de stedelijke rondweg te verbeteren. De twee wethouders van GroenLinks hebben te kennen gegeven niet te kunnen instemmen met enkele onderdelen van het pakket.

Er ligt een ingrijpend pakket maatregelen om de luchtkwaliteit in heel Utrecht te verbeteren, de stad bereikbaar te houden en duurzame economische groei mogelijk te maken. Het college van burgemeester en wethouders heeft na verwerking van alle inspraakreacties het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008 vastgesteld. Omwille van de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid is het noodzakelijk de groei van het autoverkeer in de stad te beperken. Het ALU 2008 voorziet daarom in forse investeringen in openbaar vervoer, fietsvoorzieningen, in het doseren van autoverkeer op drukke wegen en het weren van doorgaand verkeer door de oude stad. Utrecht meldt het ALU 2008 aan bij provincie Utrecht en het ministerie van VROM als onderdeel van een nationaal samenwerkingsprogramma, dat er voor moet zorgen dat in 2015 in heel Nederland aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit wordt voldaan.

Onderdeel van het pakket is het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg, die nodig is om een deel van de westelijke rondweg te verleggen naar industriegebied Lage Weide. Een ander onderdeel is de aanleg van een tunnel onder de Josephlaan in Utrecht Noordwest, die de sloop en nieuwbouw van woningen aan de Josephlaan met zich mee brengt. De GroenLinks Van Eijk (links) en Giesberts wethouders kunnen met deze onderdelen niet instemmen. De overige leden van het college vinden deze maatregelen een onmisbaar onderdeel van het Actieplan Luchtkwaliteit. Het college zal de komende week het totale Actieplan Luchtkwaliteit bekend maken.
Volgens een meerderheid van het college is een nieuwe spoorlaan vanuit het westen van de stad naar het centrum, evenwijdig aan het Utrecht- Amsterdam spoor en achter het Julianapark door, onontkoombaar om te voldoen aan de eisen voor luchtkwaliteit. GroenLinks is mordicus tegen en weigert ermee in te stemmen.

Alle bewoners zijn voor een informatiesessie as dinsdag uitgenodigd. Klik hier voor de uitnodiging van de gemeente.Zaterdagochtend heeft crisisberaad plaatsgehad bij burgemeester Wolfsen, maar de partijen zijn er niet uit de problemen gekomen. Ook vrijdag werd al langdurig over de kwestie gesproken binnen het college.
Het plan dat het college splijt draait om het noordelijke deel van de beruchte Spoorlaan, ook bekend als NOUW-3. Als dat plan doorgaat, moeten op de St. Josephlaan -de weg tussen de Marnixlaan en Station Zuilen- waarschijnlijk een enkele tientallen sociale huurwoningen gesloopt worden.
De weg moet vooral het westelijk deel van de stad vanaf de A2 beter bereikbaar maken. Ook ontlast het drukke wegen als de Vleutenseweg en de Martin Luther Kinglaan. Daar zijn problemen met de luchtkwaliteit, een nieuwe weg zou daar voor een minder vieze lucht zorgen.
De huizensloop is nodig om plaats te maken voor een tunnel van de nieuwe invalsweg naar de Marnixlaan. De tunnel zou 450 meter lang worden, en lopen tot de rotonde waar die laan kruist met de Van Egmondkade. Om de tunnelwand te kunnen plaatsen, moeten de huizen aan de zuidkant van de Josephlaan worden gesloopt. In de plannen zit ook een mogelijkheid voor een kortere tunnel, waarmee de huizen gespaard zouden blijven.
Een ander probleem dat een nieuwe weg zou oplossen, is financiëel van aard. Zonder de weg moet het verkeer via het toekomstige Leidsche Rijn Centrum, de gele Hogeweidebrug en de Majellaknoop de stad in moet komen. Daarmee mist de gemeente miljoenen euro’s aan grondopbrengsten in het nieuwe centrum, omdat op de plek van de weg niet gebouwd kan worden.