Minder verkeersdruk op Utrecht West

verkeersdruk.jpgIn opdracht van het college is door de gemeente een studie uitgevoerd hoe de verkeersdruk op de westkant van de stad (West en Noordwest) kan worden verminderd zonder daar nieuwe wegen voor aan te moeten leggen. Dit ter vervanging van de plannen van het vorige college om de Spoorlaan aan te leggen en de St. Josephlaan te ondertunnelen.  Zoals bekend kwam vooral uit Noordwest de tegenstand. En met succes, die plannen zijn geschrapt.

De studie kiest uit 11 varianten, variant 4b als voorkeursvariant. Deze variant houdt in dat via een verkeerslichteninstallatie het verkeer tussen Leidsche Rijn Centrum en de gele Hogeweidebrug gedoseerd wordt. Hierdoor wordt het autoverkeer van buiten Utrecht of vanuit Leidsche Rijn via Leidsche Rijn Centrum ontmoedigd om de Hogeweidebrug te nemen.  Hiermee wordt bevorderd dat het autoverkeer naar de stad de Noordelijke Randweg Utrecht, de NOUW2 over Lage Weide of  Hooggelegenbrug /Flyover over het 24 Oktoberplein neemt. 

 
Voordat de gemeente een besluit neemt zijn er  recent drie consultatie avonden gehouden. Ook kan iedereen een reactie kenbaar maken door het sturen van een email naar muw@utrecht.nl  of het sturen van een brief. De reactie moet uiterlijk 17 februari bij de gemeente binnen zijn.
 
Hieronder een samenvatting op hoofdlijnen van het rapport, dat officieel ‘Rapportage benuttingsvariant Utrecht West 2030’ heet. Het is in te zien via www.utrecht.nl/muw.
 
Uitgangspunten zijn ondermeer: 1. Groei autoverkeer in 2030 gehalveerd. 2. Bereikbaarheid via bestaande wegen. 3. Geen nieuwe verbinding via aanleg  Spoorlaan en ondertunneling St. Joseph-laan. 4. De knips rond de binnenstad zijn ingevoerd. Voornaamste knelpunten die moeten worden opgelost zijn de overbelasting van de St. Josephlaan, de PHL-laan en de Hogeweidebrug. 
 
De 11 varianten zijn onderzocht op ondermeer de volgende criteria. 1. Oplossend vermogen van de knelpunten. 2. Luchtkwaliteit en geluid. 3. Economie en bereikbaarheid. 4. Maatschappelijk draagvlak. Variant 4b kwam volgens het rapport als beste uit de bus.  Het betreft  de doseerinstallatievariant zoals hierboven omschreven. Een constructie als op de Catharijnensingel  al enkele jaren ingevoerd is.
 
De voordelen van 4b die het rapport aangeeft zijn 1. Leefbaarheidsknelpunten worden opgelost zonder elders nieuwe knelpunten te veroorzaken. 2. Verbetering van de situatie op de St.Josephlaan en de Hogeweidebrug. 3. Op alle gevoelige wegen intensiteiten die onder de streefwaarden liggen. 4. Autoverkeer uit Leidsche Rijn heeft drie keuzen om de stad te bereiken (zie boven). 5. Luchtkwaliteit en geluidsnormen op wegen onder maximale waarden. 6. De te nemen maatregelen zijn uitstekend gefaseerd en flexibel toe te passen.
 
Als nadelen van 4b worden genoemd:  1. Aanpassen NOUW2 aansluitingen vergen mogelijk meer grondgebruik van Leidsche Rijn Centrum Oostzijde. 2. Op termijn aanpassen knooppunt NRU met de A2 met wellicht meer grondgebruik van Haarrijn. 3. Reistijd vanuit Leidsche Rijn naar  de stad wordt langer. 
 
Afwegend stelt het rapport dat 4b de voorkeur geniet. Ook de kosten zijn begroot. Met € 82 miljoen is deze variant stukken lager dan de verworpen oplossing aanleg Spoorlaan en ondertunneling St. Josephlaan.
 
Onderstaande tabel geeft de berekende verkeerintensiteiten (motorvoertuigen per etmaal) voor 2020 weer van een aantal voor Noordwest en West belangrijke wegen. Dit afgezet tegen de intensiteit in 2010 en de streefnorm. Deze norm of waarde is, afhankelijk van het soort weg, door gemeente aangegeven in relatie met leefbaarheid.
 

Naam weg

2010

Streef

norm

2020

Var 4b

Pijperlaan

19.360

15.000

18.000

Haydenlaan

16.000

15.000

12.000

Spinozalaan

20.000

15.000

11.000

Th. à Kempisweg

18.000

 –  knip

 –  knip

Cartesiusweg

28.000

20.000

14.000

St. Josephlaan

24.000

15.000

15.000

Marnixlaan

20.000

20.000    

16.000

Asd straatweg nrd

11.000

     *

  7.000

Asd straatweg zuid

15.000

     *

  6.000

 Van Tuyllkade

10.000

      *

   9.000

 Oudenoord

10.000

      *

   7.000

 
 
 
Voor veel wegen in Noordwest en West neemt de intensiteit af.  Dat betekent wel dat het verkeer op NOUW2, NRU, Einsteindreef en M.L. Kinglaan sterk toeneemt. Vanwege het laatste wordt er reeds dit jaar een linksaf verbod ingevoerd zodat het verkeer op het 24 oktoberplein niet de Pijperlaan op kan rijden. Dit linksaf verbod kan mogelijk ook het doorgaan van de knip op de T. à Kempisweg bepalen. Voorshands gaat de gemeente er van uit dat de knip doorgaat, tenzij tellingen aangeven dat deze knip niet nodig is. 
 
Tijdens de consultatie avond voor wijkraden tekende de vertegenwoordiging van Leidsche Rijn bezwaar aan tegen de voorkeursvariant. Een doseerinstallatie  werd niet aanvaardbaar geacht omdat dit vanuit LR naar de stad omrijden betekent. Men wil naar andere alternatieven waaronder het weer in studie nemen van de Spoorlaan!  Inzake de knip op de Thomas à Kempisweg deed West een pleidooi om de Schepenbuurt niet af te sluiten. Op de avond in Oog en Al kwam ondermeer naar voren de het linksaf verbod naar de Pijperlaan wel heel rigoureus werd gevonden.
 
Kortom de discussie over het verkeer is weer terug van weggeweest. Essentieel verschil met de eerdere plannen is dat het huidige college consequent kiest voor andere oplossingen dan de aanleg van de Spoorlaan / ondertunneling van de St. Josephlaan. Wijkraad Noordwest zal op 17 februari een advies uitbrengen. U kunt uw reactie naar de gemeente sturen zoals boven aangegeven. Wilt u ons daarvan deelgenoot maken, dan graag uiterlijk 14 februari naar onze website. Bij voorbaat dank.
 
5 februari 2012, Gerard van Wakeren.