Luchtkwaliteit Amsterdamsestraatweg

Er is een tussenvonnis van het Gerechtshof Amsterdam inzake luchtkwaliteit Amsterdamsestraatweg.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 9 december jl. een tussenarrest gewezen in het geding tussen de heer K. van Oosten en de gemeente Utrecht. In deze procedure vraagt Van Oosten -kort samengevat- de rechter om de gemeente te veroordelen tot het nemen van maatregelen ten einde te voldoen aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit.

Deze zaak kan verstrekkende gevolgen hebben voor het beleid van de gemeente en de luchtkwaliteit. Feit is dat de daadwerkelijke vervuiling op de Amsterdamstrestraatweg dus nog steeds onbekend is omdat de gemeente weigert te meten.

Een echt nulpunt is dan ook moeilijk te bepalen en de uitslagen van de gemeentelijke berekeningen….tja…

 

De gemeente Utrecht vindt het opmerkelijk dat het Gerechtshof Amsterdam hen vraagt om over het effect van genomen luchtkwaliteitsmaatregelen bij voorkeur metingen te overleggen. Dit omdat de bestuursrechter al lange tijd de vaste lijn volgt dat dit ook met berekeningen kan.

De uitspraak van het Gerechtshof betreft een tussenvonnis in een zaak over de luchtkwaliteit op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht maar heeft mogelijk gevolgen voor de hele stad en misschien zelfs heel Europa.

In het tussenarrest oordeelt het Hof samengevat het volgende:
Het Hof overweegt dat de gemeente heeft voldaan aan de eis van het Europese Hof van Justitie die inhoudt dat de overheid gehouden is om plannen op te stellen met als doel een geleidelijke terugdringing van overschrijding van de maximaal toelaatbare concentraties fijn stof en stikstofdioxide. De gemeente Utrecht heeft hier met het opstellen van de actieplannen ALU2006 en ALU2008 aan voldaan.

Het Hof geeft geen inhoudelijk oordeel over deze plannen, omdat dat volgens het Hof aan de bestuursrechter is. Wel wil het Hof rechterlijk toezicht uitoefenen op de effectiviteit van de plannen, voor zover deze inmiddels onherroepelijk zijn geworden. De heer Van Oosten heeft zich op het standpunt gesteld dat de gemeente tekortschiet in het geleidelijk doen terugdringen van de overschrijdingen van de normen.

Het Hof vraagt zich in dat verband af in hoeverre de tot nu toe ontwikkelde plannen en de maatregelen die ter uitvoering daarvan zijn genomen, tot een vermindering van overschrijdingen hebben geleid. Het Hof heeft de gemeente gevraagd daarover inlichtingen te verschaffen. Daarbij geeft het Hof aan dat het voor de hand ligt dat de gemeente deze inlichtingen verschaft door het overleggen van meetgegevens.

Met name de overweging van het Hof dat de gemeente wordt verzocht inlichtingen te verschaffen door bij voorkeur meetgegevens over te leggen, is opmerkelijk volgens de Gemeente. “Dit omdat de bestuursrechter al lange tijd de vaste lijn hanteert dat de kwaliteit van de lucht niet met metingen hoeft te worden aangetoond, maar dat dit (ook) met berekeningen kan. De berekeningen van luchtkwaliteit in Utrecht zijn al bij het Hof bekend.”

De gemeente zal het tussenvonnis in de komende tijd nader bestuderen en gaat de komende periode aan de slag met haar reactie naar aanleiding van het tussenarrest van het Hof.

Op 20 januari 2009 krijgt de zaak een vervolg.