Leefbaarheidbudget eerste helft 2008

Het jaar 2008 betekent de start van leefbaarheidsbudgetten van één miljoen euro per wijk. We kunnen inmiddels constateren dat de weg naar het LBB langzaam gevonden wordt door de inwoners van Noordwest.

In totaal zijn stadsbreed in het eerste half jaar ruim 4200 initiatieven gehonoreerd. Gemiddeld bedroeg onze ondersteuning ongeveer 1100 euro per initiatief.  Voor Noordwest was het aantal 139 met een gemiddeld bedrag van 2920 euro.

Goede suggesties zijn nog altijd welkom !  Zelf aanvragen ?

Om de inzet van die middelen zo effectief mogelijk te laten lopen en in handen te leggen van de buurtbewoners heeft de gemeenteraad op 7 februari 2008 gesproken over de Beleidsregels leefbaarheidsbudgetten en de over besteding van de leefbaarheidsbudgetten.

Het wegvallen van het “Recht van Initiatief” lijkt te hebben geleid tot minder initiatieven van 20.000 euro of meer. Op 1 juli 2008 was 4,7 miljoen euro aangevraagd en toegekend. In totaal zijn er 4221 aanvragen gedaan.

Gebruikers
Uit de cijfers blijkt dat 84 % van de middelen bij directe initiatieven van bewoners terecht komt. Van de uitgaven komt 4 % ten goede aan initiatieven van bedrijven. Tot slot loopt 12 % van de initiatieven via een omweg, bijvoorbeeld via wijkopzichters, via bewonersmeldingen of via wijkwelzijnsinstellingen.
Specifieke informatie over individuele aanvragers is moeilijk te geven. Uit privacyoverwegingen is het niet mogelijk gegevens vast te leggen over bijvoorbeeld etniciteit, inkomen en opleiding van aanvragers. De gemeente registreert alleen naam en adres.
Er zijn flinke verschillen tussen de subwijken als gekeken wordt naar het toegezegde bedrag per bewoner. Uit de beschikbare informatie wordt niet duidelijk wat de oorzaak hiervan is. In lijn hiermee is ook duidelijk dat de gemiddelde sociaal economische kenmerken (SEK) van de bewoners geen invloed hebben op van de verdeling van de toezeggingen over de 29 Utrechtse subwijken.
71% van de uitgave in Noordwest komt uit bewoners initiatieven, 25 % van vakafdeling, toezichthouders of welzijnsinstelling 3% vanuit ondernemers 

Afhandeltermijn
De termijn waarbinnen het besluit valt om initiatieven te ondersteunen, strookt grotendeels met de doelstellingen van het college. Over 63 % van de leefbaarheidsinitiatieven beslist het wijkbureau binnen vier weken; binnen acht weken heeft het wijkbureau over 84 % van de leefbaarheidsinitiatieven beslist. Zie tabel 6 van de tabellenbijlage. De uitvoeringstermijn is niet onderzocht omdat dit een te grote administratieve inspanning vergt. De uitvoering varieert in grote mate vanwege levertermijnen, mogelijke vergunningprocedures en uiteenlopende voorbereidingstermijnen.

Communicatie
De communicatie is er op gericht bewoners te stimuleren zelf initiatieven te nemen om gebruik te maken van de leefbaarheidsbudgetten. In navolging van de campagne “Goed idee? Doe er iets mee!” in het begin van dit jaar is op 1 juni 2008 een tweede campagne van start gegaan. De campagne heeft specifieke aandacht voor groepen waarvan wordt aangenomen dat ze onvoldoende beroep op het leefbaarheidsbudget doen. Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld de migrantenzelforganisaties benaderd.
Ook de wijkbureaus spannen zich in om de mogelijkheden van het leefbaarheidsbudget extra bij bewoners onder de aandacht te brengen.

Beleidsregels
De wijkraden hebben de mogelijkheid te adviseren over de inhoudelijke criteria voor ondersteuning uit het leefbaarheidsbudget. In Noordwest adviseerd de wijkraad over elke aanvraag boven de 10.000 euro. Gewenningsproblemen met de nieuwe beleidsregels zijn niet of nauwelijks opgetreden. Steeds meer initiatieven komen via de gemeentelijke website onder onze aandacht.

Conclusies
De bestedingen lopen op dit moment achter bij de planning. Die planning heeft medio november als einddatum wanneer de boekingen 2008 afgesloten worden. De ervaring leert dat juli en augustus een dal kennen in de aanvragen. Dit gevoegd bij het gegeven dat er minder grote bedragen met de aanvragen zijn gemoeid dan voorheen, leidt tot een reële kans op het overblijven van een deel van het leefbaarheidsbudget.

Met de huidige gemiddelde omvang per initiatief zullen er een kleine 9.000 initiatieven nodig zijn om het totale budget te besteden. Het college wil bewoners stimuleren initiatieven te nemen voor grotere projecten. Communicatie alleen over het leefbaarheidsbudget blijkt niet voldoende. Daarom wordt voorgesteld in de laatste maanden van 2008 extra capaciteit aanwenden voor de begeleiding van bewoners of ondernemers, die ideeën hebben voor de verbetering van de leefbaarheid van hun buurt, straat of wijk.