Korten op leefbaarheidsbudget beperkt eigen regie en inzet bewoners

Bovenstaande mag kortgezegd de samenvatting zijn van de kritiek die door de wijkraad uitgesproken is in de raadsinformatieavond van 19 juni. Kritiek op het voornemen van het College om, zoals te lezen in de Voorjaarsnota, maar liefst 2 ton per wijk minder aan het leefbaarheidsbudget ter beschikking te stellen. 
Een budget dat bij uitstek bewoners mogelijkheden biedt hun eigen omgeving vorm te geven, aanpassingen en verbeteringen te verrichten en initiatieven te ontplooien. Daar waar participatie op andere gebieden, bv. bouwprojecten, nog steeds vaak moeizaam echt vorm krijgt is er bij inzet van het leefbaarheidsbudget vaak direct resultaat zichtbaar.

Het argument van het College om te korten is dat daarmee rekening wordt gehouden met de onder-besteding in de afgelopen jaren. Noordwest heeft, op 2011 na, altijd het budget opgemaakt. Het lukte vorig jaar niet. Niet omdat we een tekort aan initiatieven hadden, maar aan strengere regels en daarmee langere procedures vastzaten. Initiatieven vielen daardoor over het jaar heen. Ons dringend verzoek aan het College op 19 juni was dan ook om deze bezuiniging niet door te voeren. In 2009 werd er namelijk ook al 3 ton per wijk gekort. Het leefbaarheidsbudget dreigt zo een makkelijke afroompost te worden en de mogelijkheiden voor eigen initiatieven steeds meer beperkt. 

Laat wijken vrij hun niet gekorte budget geheel of gedeeltelijk te besteden. Bij onder-besteding blijft het geld, net als nu, gewoon in de gemeentekas. De inzet van bewoners wordt door dit College hooggeprezen. Laat dat ook hier tot uitdrukking komen.

Lees de volledige inbreng van de wijkraad, ook over andere onderwerpen in de Voorjaarsnota, hier.