Inspraak Zijdebalen, Thorbeckepark en Bernhardplein van start

In verschillende delen van Noordwest is voor een aantal grote bouwprojecten de planvorming vergevorderd. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 december 2009 besloten het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor Zijdenbalen vast te stellen en vrij te geven voor inspraak. De inspraakperiode duurt zes weken, daarnaast zijn er op 22 december en 6 januari informatiebijeenkomsten. Na de inspraak stelt het college het plan als definitief vast en wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Tijdens de inspraakperiode kan een ieder schriftelijk een inspraakreactie indienen. Lees meer op Plannen Zijdebalen en Plan Zijdebalen steeds meer uitgekleed
Vanaf 17 december ligt ook voor 6 weken ter inzage het ontwerp bestemmingsplan Thorbeckepark. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op een gebied dat globaal wordt begrensd door de Marnixlaan, de Laan van Chartroise, de Thorbeckelaan en de Royaards van den Hamkade. Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een zienswijze ingediend worden. Zie voor meer informatie Ontwerp bestemmingsplan Thorbeckepark.  Als laatste het  Bernhardplein: daarvoor is in nauwe samenwerking met bewoners een plan opgesteld. Inspraak is mogelijk tot 19 januari. Meer informatie is hier te vinden.