Het Prins Bernhardplein

Het Prins Bernhardplein maakt, als centraal plein in Zuilen, onderdeel uit van de As van Berlage. Kritiekpunten op het oude plein waren onder meer dat de verkeersgeleiding niet goed was en dat het busstation hier niet goed paste. Ook het enorme aantal verkeersborden, de tientallen verkeerslichten en vele straatnaamborden maakten het er niet overzichtelijker op. Inmiddels is de herinrichting vergevorderd en bijna gereed. 

Aan het Prins Bernhardplein stonden twee prachtige oude schoolgebouwen die geen onderwijsfunctie meer hadden. Deze twee gebouwen zijn de afgelopen jaren gerenoveerd ten behoeve van hun nieuwe functie. In deze twee gebouwen is inmiddels een cultuurcentrum voor Zuilen, met ruimte voor zowel amateurkunst als professionele kunstuitingen gerealiseerd. Er is een podiumzaal voor voorstellingen en ruimte voor het welzijnswerk. 

Aan het plein staan ook twee kerken, en op het plein staan twee monumenten: een ter nagedachtenis aan de tweede wereldoorlog en een ter herinnering aan de annexatie van de gemeente Zuilen door de gemeente Utrecht. Daarnaast bevindt zich aan het plein een winkelstripje van enkele panden. Voor de As van Berlage is de gemeente na jaren vertraging gestart met de uitvoering van een deel van de ideeën voor een kwaliteitsimpuls voor deze belangrijke stedenbouwkundige As door Zuilen. Volgens de gezamenlijk met deskundigen, ambtenaren en bewoners vastgestelde prioriteitsvolgorde is als eerste gewerkt aan de herinrichting van het gedeelte tussen het Prins Bernhardplein en het Plein van Berlage. Daarbij zijn de bussluizen verdwenen en andere maatregelen zullen worden genomen om te voorkomen dat het verkeer al te grote snelheden zal ontwikkelen. Verder is een aantal doorsteken opgeheven om de groene ruimte onder de bomen meer kwaliteit te geven.

Verder is in het kader van het project Visieontwikkeling op de As van Berlage een aantal andere gewenste maatregelen geïdentificeerd, zoals herinrichting van de Norbruislaan op eenzelfde manier als de Prins Bernhardlaan en zal de J.M.de Muijckkeizerlaan opnieuw ingericht gaan worden.

Voor de As van Berlage is een visie afgerond die een wenselijke ontwikkelingsrichting voor de gehele As heeft opgeleverd. Belangrijke elementen zijn het herinrichten van het Prins Bernhardplein en het versterken van de eenheid van de As over de hele lengte tot en met de Burgemeester Norbruislaan. Deze visie in ook onderdeel van het Wijk Ontwikkelings Plan uit 1995 (WOP1) en is ook weer onderdeel van WOP2. 

Meer schetsen van het Bernhardplein kunt u hier zien.