Wijkraadpleging 2011: Visie Het moet groener, veiliger en schoner in Noordwest!

Dat is de uitkomst van de ingezonden visies. Meer dan 300 bewoners hebben hun visie naar de wijkraad gestuurd. Van de 307 inzendingen kwamen er 167 uit Zuilen, 103 uit Ondiep en 31 uit Pijlsweerd. Daarnaast waren 6 inzenders vergeten hun postcode aan te geven. Naar verhouding hebben de bewoners uit Ondiep het meest meegedaan aan de actie. Dat verdient een pluim! Pijlsweerd scoorde het laagst. Zuilen had ook beter kunnen scoren als verreweg grootste subwijk van Noordwest.

Over het geheel genomen kunnen de uitkomsten daarom statistisch gezien niet representatief genoemd worden. Daarvoor zijn er gewoon te weinig kaarten (waarop de visies beschreven stonden) ingestuurd. Het uitvallen van de internetsite van de wijkraad zal daar waarschijnlijk ook toe bijgedragen hebben. Aangegeven was immers dat men zijn / haar visie ook via die weg kon insturen. Het zou tekort door de bocht zijn en ook geen recht doen aan de wel inzenders om de uitkomsten dan maar als niet relevant te beschouwen.

De uitkomsten kunnen wel degelijk als indicatie gezien worden van wat er leeft in Noordwest. Het kan ook aanleiding zijn op onderdelen nader onderzoek te doen. Om een algehele conclusie te trekken is een analyse gemaakt op basis van zoekwoorden per categorie (in de bijlage zichtbaar). Het totaal resultaat per subwijk staat in onderstaande tabel:

Wat opvalt is dat bijna de helft expliciet aan heeft gegeven een groen(ere) woonomgeving te willen. Daarnaast vindt 30 procent veiligheid belangrijk, 25 procent wil een schonere wijk, 20 procent wil graag meer horeca en inclusief winkels is dit zelfs 31 procent. Van alle respondenten heeft 11 procent expliciet aangegeven een verdraagzame multiculturele wijk te willen.

Kijken we naar de drie subwijken dan valt het volgende op. Met name Pijlsweerd scoort op groen hoger dan Zuilen. Dat komt overeen met het feit dat Pijlsweerd de meest groenloze subwijk van Noordwest is. Ondiep heeft z’n Sportpark Thorbeckelaan en aangrenzend nieuwe groenzone langs de Marnixlaan. Zuilen heeft het Julianapark en groene zone langs de Vecht, het Niftarlakeplantsoen en het grote sportpark Zuilenselaan / Elinkwijk. In Pijlsweerd is de enige (wat grotere) groene trots het Noordse Park.
De wens naar meer veiligheid scoort in Pijlsweerd het hoogst. Dat kan te maken hebben dat deze subwijk tegen de binnenstad aanligt. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen in de vorm van drugs-, inbraak- en andere vormen van overlast afkomstig uit de binnenstad. De gemeente probeert daar de overlast de kop in te drukken. Het resultaat is een uitwaaiering naar Pijlsweerd en de Vogelenbuurt. Hiermee wil zeker niet gezegd zijn dat deze vormen van overlast niet zouden plaatsvinden in Ondiep en Zuilen. Zo ondervinden bewoners op meerdere plekken last van hangjongeren, niet zelden ook drugs gerelateerd.
De wens tot een schonere woonomgeving speelt ook het meest in Pijlsweerd. Opvallend is dat de inzenders uit Ondiep op dit punt het meest tevreden zijn. Het kan reden zijn om dit verschil nader te onderzoeken. Wat betreft de wens naar meer horeca, lijkt het er op dat de bewoners van Ondiep en Pijlsweerd meer ‘uitgaanders’ zijn dan de Zuilenaren. Zoveel meer uitgaansgelegenheden heeft Zuilen, gelet op de veel grotere omvang, niet. Echter Het Vorstelijk Complex en de Kleine Baron maken natuurlijk veel goed in Zuilen. We nemen hier de Amsterdamsestraatweg niet mee. Immers die loopt door alle drie de subwijken van Noordwest. Opvallend is dat er een wens is tot meer winkels, ondanks het feit dat de straatweg winkels kent in alle soorten en maten.
Op een meer verdraagzame multiculturele wijk zijn geen echt hoge scores naar voren gekomen, maar die wensen leven wel. Uit Zuilen en Pijlsweerd werd die wens meer vernomen onder de inzenders dan in Ondiep. Is men in Ondiep meer tevreden?
Zoals gezegd zijn de uitkomsten indicaties. Samengenomen met andere kenmerken van de subwijken geven ze echter wel richting voor het opstellen van de nieuwe wijkvisie Noordwest 2011-2021 door de gemeente. De gegevens kunnen in een aantal gevallen ook gebruikt worden voor het stimuleren en toetsen van aanvragen uit het Leefbaarheidbudget. Tevens  kunnen de uitkomsten gebruikt worden voor het verder uitwerken van het 21 puntenlijst van de wijkraad. Daarop staan onderwerpen waarop de politieke partijen bevraagd werden aan de vooravond van de laatste gemeenteraadsverkiezing. Voor degenen die verder willen inzoomen op de gegevens kunnen onder wijkraadpleging 2011 op de bijlage klikken. Dan opent zich het van namen en adressen geschoonde excelbestand. Het loont de moeite alle wensen te lezen. Deze staan in de laatste kolom rechts.
Wij danken iedereen voor zijn/haar inzending. Uit alle inzenders hebben we de volgende 4 mensen geloot:
– M. de Bruin aan de Nieuwe Pijlsweerdstraat
– R. Ludwig aan de Hoogstraat
– J. Pouwaars aan de Jan van Ransdorpstraat
– H. van den Bos aan het Vechtplantsoen
Zij hebben elk voor € 100  aan VVV-bonnen gewonnen, welke hen persoonlijk wordt overhandigd.
Ik dank de wijkraadsleden Henk Jan Kiewiet, Benno van der Maten en Leny Nieuwendijk voor het invoeren en bewerken en analyseren van alle gegevens!
Gerard van Wakeren.