Gemeenteraad bezoekt Pijlsweerd

De zaal zit goed vol. Wim Goedvolk, wijkregisseur West en avondvoorzitter heet de aanwezigen die de stortregens getrotseerd hebben van harte welkom in Het Huis. De agenda is samengesteld in overleg met Marry Mos (GroenLinks) en wijkraad Noordwest. Marry Mos is contactpersoon voor de gemeenteraad voor de wijk Noordwest. Zij legt uit dat de raadsleden naar de wijk komen om te luisteren naar de bewoners: wat zit er dwars en wat zijn goede ideeën?  

 In gezelschap van vertegenwoordigers van (bijna) alle Utrechtse politieke partijen, een 40-tal belangstellenden en deskundigen van ondermeer het WSC werden onderwerpen besproken die voor Pijlsweerd van belang zijn, zoals de toekomst van de Oudenoord als één van de poorten naar de stad en de toekomstige bestemming van de leegstaande panden aan de Oudenoord. Ook andere voor Pijlsweerd belangrijke onderwerpen als de aansluiting van Pijlsweerd met het stationsgebied en de ontwikkeling van de jeugd in Pijlsweerd werden tijdens deze avond uitgebreid besproken (verslag) . Na een inleiding op elk van deze thema’s door een betrokken buurtbewoner (waaronder de voorzitter van onze Wijkraad over de Oudenoord) gingen de aanwezigen in deelsessies uit elkaar om deze onderwerpen met elkaar te bespreken en aan de aanwezige raadsleden tips en tops mee te geven. Stuk voor stuk onderwerpen die ook al langere tijd de aandacht hebben van de Wijkraad. Zo heeft de Wijkraad onlangs naar aanleiding van de resultaten uit de wijkraadpleging over de uitvoering van Vernieuwend  Welzijn de zorgen over de bezuinigingen op het Welzijnswerk kenbaar gemaakt. Ook participeren Wijkraadsleden in meerdere werkgroepen en commissies die zich buigen over toekomstplannen voor bijvoorbeeld Oudenoord en Amsterdamsestraatweg.

Tijdens de avond gaven meerdere bewoners aan het verdwijnen van de Nieuwspijl echt een gemis te vinden. Niet alleen om te weten wat er te doen is voor de jeugd, maar breed over alle onderwerpen. Communicatieadviseur Jacques Happe nodigt bewoners uit om mee te denken over een digitale nieuwsbrief. Een nieuwsbrief die door bewoners zelf wordt geschreven. Maar niet alle bewoners beschikken over internet, niet iedereen leest Nederlands en niet iedereen kan lezen. Het wordt een hele uitdaging om een goede formule te vinden om alle bewoners te bereiken. Hoe gaan we met elkaar de nieuwe participatiemaatschappij opbouwen en invullen? Heeft u hierover ideeën meldt u dan aan op het Wijkservicecentrum Noordwest, telefoon 030-286 00 00 of noordwest@utrecht.nl