De wijk Ondiep

Ondiep
Het verhaal begint met de rivier de Vecht. De loop van de Vecht is door de eeuwen heen nogal eens gewijzigd. Voordat Ondiep werd gebouwd, was dit gebied een onderdeel van de Vecht. Ter hoogte van de huidige wijk bevond zich namelijk een ondiepte in de snelstromende rivier. De Vecht is daarmee naast naamgever ook de natuurlijke grens van Ondiep.

Ondiep: “dorp in de stad”:Ondiep is een wijk in Utrecht Noordwest. In de wijk wonen ruim 10.000 mensen in ca 3000 woningen, voor het merendeel sociale woningbouw, waarvan 2000 in bezit van woningcorporatie Mitros. De wijk is onder te verdelen in minsten 7 subbuurtjes. Arbeiderswijk, met van oudsher veel industriewerknemers. Nu veel werklozen en WAO-ers.  Een typische volkswijk, met de laatste jaren ook veel nieuwe instroom. Het is een overwegend “witte’ wijk, het aantal allochtonen ligt net iets onder het stedelijk gemiddelde.

In deze traditionele volksbuurt wonen relatief veel geboren en getogen Utrechters. Gezinnen met kinderen maken een relatief groot deel uit van de wijkbevolking. Binnen de buurten bestaan hechte sociale verbanden met ‘dorpse’ voordelen van onderlinge behulpzaamheid en zorg. Tegelijkertijd leveren de hechte banden ook spanningen op. De laatste jaren komen steeds meer werkende jongeren en studenten in de wijk wonen. De bewoners hebben overwegend een Nederlandse nationaliteit.

Eind jaren ’90 wees een aantal onderzoeken uit, dat de wijk zich in een neerwaartse spiraal bevond. Het werd tijd om in te grijpen: de zogenaamde “Buurtaanpak Ondiep’ werd in het leven geroepen. Geconstateerd werd, dat de komende jaren een flink aantal maatregelen noodzakelijk zou zijn, zowel op fysiek als op sociaal gebied. Uiteindelijk leidde dit in 2004 tot een Wijkvisie Ondiep, met daarin de plannen en maatregelen tot 2015.

Uitgangspunt bij de vernieuwing van Ondiep is dat het karakter ‘dorp in de stad’ behouden blijft. Zittende bewoners krijgen voorrang bij de woonruimteverdeling van de nieuwbouwplannen en complexen worden één voor één aangepakt. Om het beeldkarakter te behouden wordt in de architectuur van de nieuwbouw aansluiting gezocht met de bestaande architectuur.

Woningcorporatie Mitros begon voortvarend met sloop-, nieuwbouw en renovatieplannen; voor het sociale programma waren extra impulsen nodig, niet in de laatste plaats financieel. De eerste nieuwbouw complexen zijn in 2006/2007 opgeleverd. De ambitie bij de komende projecten in de komende jaren is om zoveel mogelijk bewoners in één keer naar een nieuwe- of gerenoveerde woning te laten verhuizen. Rond 2015 moeten de herstructuringsplannen (renovatie en sloop/nieuwbouw) zo goed als uitgevoerd zijn.

Sinds 2007 is Ondiep aangemerkt als een van de “Vogelaarwijken” waardoor er meer aandacht en financiële middelen voor de wijk beschikbaar komen.

Waaruit bestaat de problematiek in Ondiep?

 • Volksbuurt met van oudsher veel hechte sociale verbanden in de subbuurtjes. Daarbinnen maar ook tussen de buurtjes onderling regelmatig spanningen. Men is weinig tolerant en er is sprake van “normvervaging”.
 • Criminaliteit / grijze circuit.
   
 • Er is een klaag-cultuur maar de grote meerderheid is inactief en ongemotiveerd om zelf iets te doen. Slachtoffergedrag. 
   
 • De oudste woningen zijn van 1915, het overgrote deel uit de jaren ’30 en een deel uit de jaren ’70. Veel woningen zijn slecht of slecht onderhouden en vaak ook niet meer geschikt voor gezinnen.
   
 • Stenige openbare ruimte; last van vervuiling en vernieling.
   
 • Veel problemen achter de voordeur. Ruim 45 probleemhuishoudens bekent. Drank, schulden, opvoedingsproblemen. Hiermee in verband ook regelmatig woonoverlast problemen.
   
 • Veel schooluitval en onderwijsachterstand. Leren, en ook werken, wordt in bepaalde kringen als “stom” beschouwd.
   
 • Overlastgevende en soms criminele hangjongeren; steeds jonger wordende groep.

Bewonersgroepen
Bij aanvang van de buurtaanpak was er in één subbuurt een bewonersgroep actief.
Sindsdien is er een wijkbrede adviesgroep en zijn er een stuk of 8 bewonerscommissies (veelal ontstaan vanwege herstructureringsplannen); ook groepen op ad hoc basis

De wijkraad
Ondiep is en onderdeel van Noordwest. Om voldoende invloed en zeggenschap in de wijkraad Noordwest mogelijk te maken zoeken we uit Ondiep bewoners die zitting willen nemen in de Wijkraad. U kunt u aanmelden via deze site. De Wijkraad adviseert het College van Burgemeester en wethouders over onderwerpen die in Noordwest spelen.