Consultatie Maatregelen Utrecht West

Situatie
De wijkraad heeft de Maatregelen Utrecht West besproken in haar overleg op 26 februari 2015. De wijkraad wil de transformatie van de St.Josephlaan en de Marnixlaan naar stadsboulevard zo snel mogelijk gerealiseerd zien.

Betreft: Advies Consultatie Maatregelen Utrecht West

Geacht College,

De wijkraad heeft de Maatregelen Utrecht West besproken in haar overleg op 26 februari 2015. De wijkraad wil de transformatie van de St.Josephlaan en de Marnixlaan naar stadsboulevard zo snel mogelijk gerealiseerd zien. Wij ondersteunen dan ook de in hoofdstuk 7 aangegeven volgorde van uitvoering, te beginnen met de St.Josephlaan-Marnixlaan-Zuid (Uitwerkingsopgave 1) Echter met de volgende kritische kanttekeningen. In genoemd overleg werd vooral stilgestaan bij de voorgestelde opstelstroken op de St.Josephlaan bij de kruising met de Amsterdamsestraatweg (ASW). Hier wordt het voorgestelde principe van 4 naar 2 sporen geweld aangedaan door toch weer over te gaan op 4 sporen. Dit om opstelstroken mogelijk te maken. Dit blokkeert de Leo XIII-straat en gaat ten koste van het fietspad en het trottoir. De wijkraad adviseert hier géén opstelstroken aan te leggen. De op het overleg aanwezige ambtenaren hebben toegezegd op basis van een lager aantal auto’s in de spits een ontwerp te maken zonder opstelstroken. Ook op de Marnixlaan verzoekt de wijkraad de voorgestelde opstelstroken nog eens kritisch te bezien. Uitwerkingsopgave 3 betreft de Reconstructie van de Marnixlaan-Noord. De problematiek wordt hier juist aangegeven: hoe om te gaan met ventwegen en parkeren, kruispunt met de Nieuwlichtstraat en de uitwerking van een extra fietsverbinding over de Marnixlaan ter hoogte van de Kenaustraat.

Dit zijn opgaven die zich uitstekend lenen om samen met de bewoners aan de Zuilense- en de Ondiepse kant van de Marnixlaan vorm te geven. De wijkraad verneemt van u hierover graag een toezegging. Ernstige zorgen zijn er over de milieukwaliteit. Recent is door Milieudefensie aangetoond dat de Marnixlaan één van de vuilste straten van de stad is. Niet alleen bewoners, maar ook recreërende en sportende mensen op het sportpark Thorbeckelaan en het aan de weg liggende nieuwe park (inclusief kinderpeelplaats) ondervinden daar de negatieve gezondheidsgevolgen van. Hetzelfde geldt voor de aanliggende basisschool aan de Geuzenstraat.

 

Dit leidt tot de vraag in hoeverre de transformatie tot stadsboulevard ook daadwerkelijk tot een structureel lager aantal auto’s zal leiden. Die vraag ziet de wijkraad niet beantwoord in ‘Maatregelen Utrecht West’. Zinnen als ‘combinatie van maatregelen leidt tot een afname van 21%’ zijn weinig zeggend. Kwantitatief worden geen gegevens vermeld van de huidige en toekomstige verkeersintensiteiten (met en zonder ingrijpende maatregelen). p/a Amsterdamsestraatweg 283 3551 CE Utrecht tel: 030 – 286 90 20 emaill: info@wijkraadnoordwest.nl www.wijkraadnoordwest.nl Pagina 2 van 2 Voor burgers zijn de berekeningen in de afgelopen jaren onnavolgbaar.

Eerst werd gestuurd op aantal auto’s per wegvak aan de hand van tellingen (en daaraan gekoppeld de stand van de luchtkwaliteit). Nu wordt er gestuurd op aantal auto’s (die door verkeerslichtinstallaties verwerkt kunnen worden in de spits). Daarbij worden ook weer verschillende getallen genoemd. In de tekst wordt een aantal van ca. 1500 auto’s genoemd als ‘geloofwaardig en gebruiksvriendelijk’. In de onderliggende studie van Goudappel Coffeng wordt hiervoor een aantal van 1600 auto’s genoemd voor het traject Spinozalaan-Marnixlaan.

Een getal dat uit de VISSIM verkeerssimulatie komt en door het rapport als goed wordt bevonden. Deze berekeningen zijn onder meer gebaseerd op de knip Monicabrug en de knip Paardenveld. De wijkraad heeft toch begrepen dat uw college niet meer uitgaat van deze knippen, maar van knijpen. Hoe duidelijk is dat? We verzoeken u met klem eenduidigheid (en vergelijkbaarheid) in de cijfers te bieden op grond van uw huidige uitgangspunten. De wijkraad verwijst tevens naar haar advies van 17 februari 2011 over de ‘Rapportage benuttingsvariant Utrecht West 2030’.

In dat advies stelde de wijkraad 2 voorwaarden.

1) De knip op de Thomas à Kempisweg dient absoluut door te gaan.

2) De in te stellen doseertijd en de inrichting van de weg door Leidsche Rijn Centrum dienen effectief genoeg te zijn om de (toen) berekende aantallen voor Noordwest en West ook daadwerkelijk te halen.

Daarbij pleitte de wijkraad voor verdergaande maatregelen om het aantal auto’s op de St. Josephlaan duidelijk lager te laten uitkomen dan de berekende 15.000 auto’s. Is dat laatste aantal nog steeds het uitgangspunt van uw college? De St. Josephlaan en de Marnixlaan maken onderdeel uit van het grotere geheel van de westelijke stadsboulevard (de PHL, de Cartesiusweg en het vervolg in Overvecht) en verder voorgestelde maatregelen als de knijp Monicabrug en het Westplein. Onduidelijk blijft de samenhang van de maatregelen of wel hoe grijpen de diverse maatregelen op elkaar in? Wat zijn de gegevens op het gebied van verkeersintensiteit en luchtkwaliteit waarnaar uw college in concreto wenst toe te werken? Ondermeer daarvoor schreven 6 wijkraden op 14 november 2014 een advies waarin zij aandrongen op een door u te organiseren overleg (met wijkraden en verkeersgroepen) waarin concreet inzicht wordt gegeven over de samenhang van de maatregelen. Dat gevraagde overleg is er tot heden niet van gekomen. Bij deze herhaalt de wijkraad dit verzoek. De wijkraad ziet graag uw antwoorden op dit advies spoedig tegemoet. Namens Wijkraad Noordwest Gerard van Wakeren Voorzitter Wijkraad Noordwest

 

Reactie Gemeente: -geen-downloadWRAdvies_consulatatie_maatregelen_Utrecht_West19april2015