Collegeprogramma 2006-2010

Een van de taken van de wijkraad is ook om het collega programma te volgen en kijken of dat op schema loopt.Hieronder vindt u het programma van het huidige college. Schroomt u niet om het college hierop aan te spreken als u denkt dat men in strijd met het programma handelt. Onderstaande tekst is de inleiding op het college programma: 

Hierbij bieden wij u de uitgewerkte versie aan van ons collegeprogramma ‘Utrecht voor elkaar’. Deze uitwerking was u toegezegd bij de start van ons college, op 27 april, door de collegepartijen PvdA, GroenLinks, CDA en Christen Unie.

In de uitwerking van het programma ‘Utrecht voor elkaar’ hebben wij geprobeerd zo helder mogelijk te formuleren welke prestaties wij in 2010 bereikt willen hebben en hoe we deze prestaties gaan bereiken. Bij veel punten zijn nu prestaties geformuleerd in cijfers en percentages.

Bij sommige punten zult u zien, dat wij binnen afzienbare tijd, vaak nog in 2006 en anders in 2007, met meer uitgewerkte voorstellen komen.

Bij andere punten was het lastig om de prestatie scherp te formuleren. Niet alles is nu eenmaal meetbaar te maken. En soms is het formuleren van prestaties-in-cijfers te veel een slag in de lucht, omdat wij als gemeente zaken niet – of maar beperkt – zelf in de hand hebben. Dit geldt voor de ontwikkeling van de economie, het beleid van het Rijk en de Europese overheid, de inzet van maatschappelijke partners in de stad en de inzet van onze bewoners. Wij kunnen, bijvoorbeeld, wel willen dat bewoners een grotere rol spelen in het groenbeheer, maar bewoners zullen dat toch ook zélf moeten willen. Daarom staat bij dit punt geen streefcijfer, maar wel dat we groenbeheer door bewoners gaan stimuleren, o.a. door de introductie van eenvoudige beheercontracten.

Zo komt u bij elk punt uit het collegeprogramma tenminste één of meer concrete acties tegen, die wij uitvoeren om een – al dan niet gekwantificeerd – doel te bereiken. Hiermee is in onze ogen voldaan aan wat, in onze ogen, de primaire bedoeling van de uitwerking van ons programma is: dat ons college voor uw raad controleerbaar is. U kunt ons op elk gewenst moment houden aan de prestaties, acties en termijnen die in deze uitwerking staan. Wij zullen u komende jaren via de documenten van de begrotingscyclus informeren over de stand van de uitvoering van ons programma.

De oorspronkelijke versie van ‘Utrecht voor elkaar’ bevatte een financiële paragraaf. Hierin was aangegeven hoe de collegepartijen de uitvoering van het programma wilden financieren. Sinds de presentatie van ‘Utrecht voor elkaar’ op goede vrijdag 14 april is het financiële beeld voor 2007 en de daarop volgende jaren verbeterd. Daarom is de financiële paragraaf uit het oorspronkelijke programma verouderd. Voor de financiering van het collegeprogramma verwijzen wij nu naar bijlage 1b bij de Programmabegroting 2007. Hierin vindt u een gedetailleerde financiële ‘vertaling’ van het collegeprogramma.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Utrecht

Collegeprogramma 2006-2010 lezen