College beloofd betere samenwerking wijkraden

Het college heeft maandag 6 juli 2009 ingestemd met de conclusies en aanbevelingen over de adviesrelatie tussen de wijkraden en de gemeente, die beschreven zijn in het rapport  “Samen voor de Wijk”. De belangrijkste besluiten zijn:

het college gaat samen met de wijkraden werken aan een betere adviesrelatie en vaker de dialoog zoeken bij adviezen van de wijkraden.
het college gaat de rol van de wijkwethouders beter definiëren.

het college vindt een representatieve samenstelling van de wijkraden belangrijk maar hecht vooral aan de inhoudelijke representativiteit van hun adviezen.

Beterschap is natuurlijk al vaker beloofd door de verschillende college’s en wethouders en samenwerkingsafspraken zijn al eerder duidelijk op papier gezet in een prachtig convenant. De praktijk blijkt echter weerbarstig. Op 29 oktober werd er een voorstel aan de raad gedaan om de samenwerking te verbeteren. U kunt hier dit voorstel aan de raad lezen. 

Na de zomervakantie maken wijkwethouder, wijkraad en wijkbureau in elke wijk afspraken over de wederzijdse verwachtingen en de manier van samenwerken. met behulp van de rode draad hieruit volgen in het najaar voorstellen over de aanpassing van het convenant en de verordening. De bestaande afspraken over de afhandeling van wijkraadadviezen zijn afdoende volgens het college maar het wil beter sturen op kwaliteit, snelheid van afhandeling en het informeren van de gemeenteraad.

Wijkwethouder Rinda den Besten is op 1 september bij de wijkraad geweest om over de resultaten van het rapport te praten en te kijken hoe de samenwerking kan verbeteren.

Vooral de reacties op de wijkraadadviezen laten te wensen over. Formeel volgt vaak wel een reactie maar in de praktijk verandert er weinig. Frustratie treedt dan op doordat wijkraden veel tijd investeren in het nadenken over en formuleren van een advies. De gemeente gaat gewoon over tot de orde van de dag.