Bewonersprotest ALU: website in de lucht

spoorlaan 3.jpg - 228.96 Kb

Update 24 september: inmiddels is er een website waarop alle actie te volgen zijn : www.luchtkwaliteit.nu
Diverse bewonersgroepen in Noordwest hebben op maandag 9 september met  het uitgeven van een persbericht en een interview in het AD  van diezelfde dag de aandacht gevraagd voor de gevolgen van het ALU voor Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd. Er is, zoals inmiddels wel bekend, een brede onvrede over de gang van zaken en onrust over de gevolgen van alle plannen. Gevolgen waar al eerder over is geschreven en die vooral te maken hebben met de toename van verkeer, geluidsoverlast en luchtvervuiling maar ook voor de manier waarop de gemeente de burgers heeft geinformeerd over. Dit alles door de aanleg van de afrit van de A2 en de ondertunneling van de Josephlaan maar ook door de invoering van het sectorenmodel. Lees daarvoor de eerdere berichten op deze website. Naast een artikel in het AD heeft AllesOverUtrecht er een stuk over geschreven. Op 16 september verscheen er weer een bericht in het Stadsblad.  Vorige week berichtte het AD al over het protest vanuit Hoograven.  Het College neemt eind september een definitief besluit over het wel of niet doorgaan van alle plannen.  Het College heeft adviesbureau Oranjewoud daarvoor gevraagd om extern onderzoek te doen. Mede op basis van deze gegevens wordt een besluit genomen. Lees verder voor het persbericht.

 
 
 
zie ook:
 
 
 
 
 
 
PERSBERICHT 9 september 2009, Utrecht
 
 
Bewonersgroepen fel gekant tegen nieuwe verbindingsweg en tunnel
Ook Zuilen zegt nee tegen hete aardappel van het ALU
 
Bewonersgroepen uit Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd vinden dat de gemeente met het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU) een onwelriekend konijn uit de hoge hoed heeft getoverd. Pas onlangs werd hen duidelijk dat deze plannen betekenen dat er een nieuwe verbindingsweg komt vanaf de A2 naar station Zuilen. Daardoor rijden straks 35.000 auto’s per dag langs en door Zuilen; 15.000 meer dan op dit moment in een normale situatie. Een onbekend aantal auto’s daarvan zal via Ondiep en Pijlsweerd het centrum proberen te bereiken. De bewonersgroepen zijn tegen het plan omdat de grenzen van de leefbaarheid al genoeg onder druk staan. Zo staat de wijk Zuilen al jaren bekend om haar slechte luchtkwaliteit. In navolging van andere Utrechtse wijken zeggen nu ook Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd: genoeg is genoeg. Wat niet gezond is voor kinderen in Oog in Al en in de Binnenstad is ook niet gezond voor de kinderen hier.
 
Belangrijke kwaliteiten aangetast
De bezwaren van de bewonersgroepen richten zich op vijf punten. Om te beginnen stellen zij vraagtekens bij de variantenstudie die is uitgevoerd. In deze studie zijn verschillende oplossingsrichtingen onderzocht en komt de variant Lage Weide met de genoemde verbindingsweg als beste uit de bus. De bewonersgroepen hebben de indruk dat er geen objectief vergelijk is gemaakt. Zo wordt volstrekt genegeerd dat de verbindingsweg pal langs Elinkwijk loopt, een pittoresk tuindorp dat op de nominatie staat voor beschermd stads- en dorpsgezicht. Ook de gevolgen voor het recreatiegenot in het Julianapark – de enige echte groenvoorziening in de wijk – worden niet genoemd. Met geen woord wordt gesproken over de Vlampijpateliers – een kunstzinnige ontmoetingsplaats in de buurt – die moeten wijken voor de verbindingsweg, etcetera. Voor Zuilen zijn dit stuk voor stuk belangrijke visitekaartjes van de wijk.
 
Veel onduidelijkheden
In hun lange lijst met vragen wijzen de bewonersgroepen daarnaast op de verdere verkeersafwikkeling. De gemeente is van plan een van de aansluitende wegen deels te ondertunnelen om het verkeer te stroomlijnen – St. Josephlaan en deel Marnixlaan – maar weet niet waar de 35.000 auto’s daarna blijven en hoeveel daarvan op weg gaan naar het centrum.   Bewonersgroepen van Ondiep en Pijlsweerd vrezen files tot ver in hun wijk. De Amsterdamse Straatweg staat nu al elke dag vast, dus automobilisten zullen alternatieve routes zoeken. De bewonersgroepen zijn ook niet erg ingenomen met de plannen voor de ondertunneling. Voor de tunnel moet een hele rij huizen worden gesloopt. De bewonersgroepen willen dat de gemeente de variantenstudie corrigeert voor de door hen aangedragen punten en alle alternatieven opnieuw bekijkt.
 
Ook vinden de bewonersgroepen de prognose van 35.000 auto’s naïef. Als de verbindingsweg er eenmaal ligt, zal dit nieuwe verkeersstromen op gang brengen omdat de binnenstad opeens weer binnen handbereik lijkt. Bovendien voorzien zij dat het industriegebied Cartesiusweg zich dankzij de betere bereikbaarheid op termijn zal ontwikkelen tot een bedrijventerrein met hoogwaardige bedrijvigheid en mogelijk ook woonfuncties. Tot slot missen zij inzicht in de verwachte toename van het vrachtverkeer vanaf de havens en Lage Weide.
 
Meten is beter weten
Een vierde punt dat de bewonersgroepen aandragen, is dat de variantenstudie erg sectoraal is ingestoken. Er worden in de studie tal van berekeningen uitgevoerd op basis van te verwachten verkeersintensiteiten, terwijl de luchtkwaliteit ook door andere factoren wordt beïnvloed. In Zuilen gaat het dan bijvoorbeeld om de industrie op Lage Weide, het spoor en de A2. De bewoners willen dat de gemeente haar beleid baseert op gemeten lucht- en geluidswaarden, omdat die wel een integraal beeld geven.
 
Hete aardappel
Als laatste punt vinden de bewonersgroepen het verwijt onterecht dat zij de oplossing blokkeren die toch zo goed is voor de rest van de stad. Wie in de geschiedenis van de verkeers- en fijnstof-problematiek duikt, ziet dat het probleem als een hete aardappel door de stad wordt geschoven; met steeds opnieuw bewonersprotest. In de meest recente poging, het ALU, worden problemen in de binnenstad aangepakt door te compartimenteren. Hierdoor wordt de druk op de zogeheten verdeelring te groot en ontstaan nieuwe problemen en protesten in Oog in Al. Met een knip op de verdeelring en een nieuwe verbindingsweg ligt het probleem opeens in Zuilen e.o. Ook Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd zijn echter niet van plan de hete aardappel aan te pakken. Ook de kinderen in deze wijken hebben recht op schone lucht. 
 
Non-informatie
Los van de inhoudelijke verkeersproblematiek zijn de bewonersgroepen verbijsterd over de manier waarop de gemeente de bewoners heeft geïnformeerd, of beter gezegd: niet heeft geïnformeerd. Als er wegwerkzaamheden zijn, krijgt iedereen netjes huis aan huis een gemeentebericht. Maar over zoiets belangrijks als 35.000 auto’s per etmaal langs de deur, blijft het oorverdovend stil. De gemeente heeft alleen advertenties in kranten geplaatst onder de kop ‘Actieplan luchtkwaliteit’ en ‘Maatregelenpakket Utrecht West’. Voor de inwoners van Noordwest is niet duidelijk dat dat over hen gaat en dat deze plannen voor hen níét positief uitpakken. De verdere informatie is bovendien alleen voor ingewijden te begrijpen. De bewonersgroepen vragen zich af of deze gang van zaken opzet is om de plannen er stilletjes door te drukken, politieke arrogantie omdat hun wijken er electoraal niet toe doen (lage opkomst), of een kwestie van ‘sorry, een foutje’.
 
 
Dit persbericht is afkomstig van:
Bewonersgroep Duijfhuijsbuurt
Bewonersgroep Elinkwijk
Bewonerscommissie St.Josephlaan e.o.
Adviesgroep Ondiep
Stichting Zuilen en Vecht 
Vlampijpateliers
Wijkraad Noordwest
Bewonerswerkgroep Noordse Park 
Bewonerswerkgroep Singelstraat/Herenweg e.o.
Buurtoverleg Pijlsweerd
Kopersvereninging Het Kleine wijk 
 
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Bewonersgroep Duijfhuijsbuurt, Hugo Misset, 030-2314766, hugomisset@hotmail.com, www.duyfhuysbuurt.nl. 
Bewonersgroep Elinkwijk, Caroline Musch, 06-50943332, cmusch@online.nl 
Bewonerscommissie St. Josephlaan, Kees Ebbenhorst, 030-2010466 / 06-233139080, kees.ebbenhorst@telfort.nl