Bestemmingsplannen Thorbeckepark ter inzage

thorbeckepark.jpg - 66.12 Kb
Het Thorbeckepark Ondiep is een gezamelijk project van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht, woningcorporatie Mitros en projectontwikkelaar AM. Het project is in 2002 onder de naam Trendpark ontstaan vanuit de ontwikkeling van het integraal accommodatiebeleid. Uitgangspunt van dit beleid is dat met de opbrengsten van de verkoop van gronden en panden van de DMO nieuwe integrale maatschappelijke voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. De gemeente, Mitros en AM hebben in 2002 een IPSV subsidie ontvangen voor de uitwerking van het project. 

Op het Thorbeckepark Ondiep wordt het onderstaande programma gerealiseerd:
1. 88 koopappartementen, waarvan de helft goedkoop en de helft (middel)duur;
2. een multifunctionele accommodatie, met daarin een sporthal (circa 980 m2), fitnessvoorziening (circa 2600 m2) en nieuw onderkomen voor Portes voor welzijnsactiviteiten (circa 1000m2) en kinderopvang (circa 210 m2);
3. drie nieuwe voetbalvelden, waarvan twee kunstgrasvelden en een natuurgrasveld;
4. een nieuw sportpaviljoen voor DHC ’04 met een geintegreerde tribune (circa 800 m2), ter vervanging van de twee huidige gebouwen waarin de kantines en kleedkamers zijn ondergebracht;
5. een openbaar plantsoen met speelplekken (inclusief de randen circa 20.000 m2).

De voorzieningen op het Thorbeckepark Ondiep worden ontsloten door een niet-doorgaande centrale as voor gemotoriseerd en langzaam verkeer met twee rijstroken, waartussen een strook voor haaksparkeren wordt gerealiseerd. In het verlengde van de Boerhavelaan wordt een langzaam verkeersontsluiting tussen de centrale as van het Thorbeckepark en de Thorbeckelaan gerealiseerd. Onder de appartementen komt een gebouwde parkeergarage voor de bewoners van de appartementen. In het Stedenbouwkundig Programma van Eisen zijn normen voor het parkeren vastgelegd. Het aantal te realiseren parkeerplaatsen voldoet aan deze normen.

Het openbare deel van het Thorbeckepark is inclusief de randen circa 20.000 m2 groot. De randen (waavan de waterloop deel uitmaakt) zijn onderdeel van de ecologische verbindingszone. Het behoud en versterken van de aanwezige groenbeleving, ecologische waarden en gebruikswaarde zal centraal staan bij de inrichting en het beheer van de parkzone. Door het in tact laten van de randen en het toevoegen van functioneel openbaar groen wordt het Thorbeckepark een onderdeel van de groene doorlopende verbinding tussen het Julianapark en Overvecht. Doordat er in het parkdeel ruimte is gereserveerd om speelvoorzieningen voor kinderen te realiseren, wordt in dit plan aan de ambities omtrent de Jantje Betonnorm voldaan. 

Intentieovereenkomst:
De intentieovereenkomst zal als basis dienen voor de concessieovereenkomst die later in het traject zal worden opgesteld tussen projectontwikkelaar AM, woningcorporatie Mitros en de Dienst Maatschappelijk Ontwikkeling van de gemeente Utrecht. Uitgangspunt in deze overeenkomst zal zijn dat de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, als eigenaar van de grond op het huidige sportpark Thorbeckelaan, opdrachtgever van het project wordt. AM en Mitros zullen een vennootschap (de VOF Thorbeckepark) oprichten, die alle onderdelen van het project zal realiseren. Omdat de gemeente zelf de expertise in huis heeft voor de aanleg van de sportvelden en het sportpaviljoen, zal zij hierin ondersteuning leveren aan de VOF Thorbeckepark. Na de oplevering zal de VOF Thorbeckepark het openbaar gebied, de voetbalvelden en het sportpaviljoen overdragen aan de gemeente. In de samenwerkingsovereenkomst zullen alle afspraken en randvoorwaarden die hiervoor gelden nader uitgewerkt worden.

Levenslustig Ondiep:
Het project Thorbeckepark Ondiep is onderdeel van het project "Levenslustig Ondiep" en valt onder de stedelijke herstructureringsopgave "Utrecht Vernieuwt". In het kader van Levenslustig Ondiep worden drie voorzieningenclusters in de wijk gerealiseerd. Het voorzieningenaanbod rond de Plantage, waar nu detailhandel en zorgvoorzieningen zijn geclusterd, wordt aangevuld met een wijkloket en hier zullen in de toekomst allerlei activiteiten georganiseerd worden. Aan het Boerhaveplein, waar nu welzijnsorganisatie Portes is gevestigd, zal in de toekomst het nieuwe gezondheidscentrum worden gerealiseerd. Het Sportpark Thorbeckelaan, nu de thuishaven van voetbalclub DHC ’04, zal staks het sport- en welzijnshart van de wijk worden.

De drie deelprojecten zijn programmatisch aan elkaar gekoppeld. Door te verhuizen naar het Thorbeckepark, maakt Portes op het Boerhaveplein ruimte vrij voor het realiseren van het gezondheidscentrum. De programmatische koppeling heeft consequenties voor de uitvoering van de projecten. Als het project Thorbeckepark niet kan worden gerealiseerd, kan Portes de locatie op het Boerhaveplein niet verlaten en kan hier dus ook geen nieuw gezondheidscentrum worden gerealiseerd. 

Communicatie en participatie:
In de periode van februari 2005 tot en met april 2006 hebben leden van de Adviesgroep Ondiep en bewoners in een aantal ontwerpateliers meegedacht over de inhoud van het SPvE. Deze adviezen zijn deels verwerkt in het concept SPvE, dat op 26 september 2006 aan de deelnemers van de ontwerpateliers en de adviesgroep is gepresenteerd. De reacties van de aanwezigen op het concept SPvE waren overwegend positief. 

In de periode van mei tot en met augustus 2006 hebben omwonenden adviezen opgesteld voor het fysieke en sociale beheer van het Thorbeckepark. Ook deze adviezen zijn op 26 september 2006 gepresenteerd aan de adviesgroep. De opdrachtgevers hebben aangegeven dat zij voornemens zijn om de adviezen van de beheergroep in hun ontwerp te verwerken. 

In de zomer van 2006 heeft een aantal ontevreden omwonenden zich verenigd in het Buurtcomite Groen en Leefbaar Ondiep. Volgens deze omwonenden, die in de ontwerpateliers meegedacht hebben over het concept SPvE, is er te weinig ruimte gereserveerd voor openbaar groen, met name als gevolg van de realisatie van appartementen op het park. Andere bezwaarpunten van de groep zijn o.a. de toename van de verkeersdruk en het bovenwijkse karakter van de fitnessvoorziening. Aan deze kritiek is niet tegemoet gekomen vanuit verkeerskundig en programmatisch oogpunt. Het verkeerskundige aspect is gekoppeld aan het programma. Het programma is gebaseerd op het gewenste voorzieningenniveau en is op basis van een zorgvuldige afweging en mede naar aanleiding van de inbreng uit de ontwerpateliers en adviezen van de adviesgroep tot stand gekomen.

Een ander bezwaar van de groep is dat er onvoldoende met de hele wijk Ondiep is gecommuniceerd over het project, omdat met name de adviesgroep en enkele direct omwonenden actief betrokken zijn geweest. Het kernteam Thorbeckepark heeft deze kritiek serieus genomen en daarom actie ondernomen om de wijk meer bij het project te betrekken. Op 10 november 2006 is in het wijkbericht, dat in heel Ondiep wordt verspreid, een speciale bijlage over het project opgenomen. In vervolg hierop is op 27 november 2006 voor alle wijkbewoners een inloopavond over het project georganiseerd. Tijdens deze avond stonden de verschillende zienswijzen op het plan centraal. Naast het kernteam heeft ook het buurtcomite Groen en Leefbaar Ondiep haar visie op het plan aan de bewoners gepresenteerd. De opkomst tijdens de inloopavond bleef achter bij de verwachtingen.

 
De voorontwerpen bestemmingsplannen voor het Thorbeckepark liggen per 18 juni voor 6 weken ter inzage bij de gemeente. Het betreft hier de bestemmingsplannen over het verkeersgebied, de te bouwen appartementen, het voorzieningengebouw, de geluidsaspecten en het luchtonderzoek. Tot 29 juli is er er d.m.v. het indienen van zienswijzes een mogelijkheid om inspraak te hebben. Op 25 juni 2009 zal voor belangstellenden een inloopavond worden georganiseerd. Deze inloopavond vindt plaats in de Monicakerk, aan het Boerhaaveplein 199, van 19.30 tot 21.00 uur.
 
Kijk voor alle verdere plannen en informatie hier en hier.
 
Vanaf 17 december 2009 ligt ook voor 6 weken ter inzage het ontwerp bestemmingsplan Thorbeckepark. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op een gebied dat globaal wordt begrensd door de Marnixlaan, de Laan van Chartroise, de Thorbeckelaan en de Royaards van den Hamkade. Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een zienswijze ingediend worden.