Advies wijkraad over de Spoorzone aan de Tweede Daalsedijk


Wijkraad Noordwest heeft 7 februari
advies uitgebracht aan het College van  burgemeester en wethouders over de Ontwikkelingsvisie Tweede Daalsedijk. Deze visie, ontwikkeld door de NS en de gemeente, wordt binnenkort vastgesteld door het college. Op 3 maart volgt een Raadsinformatieavond. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan hun mening geven over de visie. 

Kern van het advies is dat omwonenden en de wijkraad de participatie over de ontwikkelingsvisie onder de maat vinden. Ook bij de uitwerking van de visie dreigt de participatie niet verder te komen dan het aanhoren van voldongen feiten. De wijkraad adviseert daarom een volwaardige rol voor de omwonenden.

De visie gaat uit van de ontsluiting van de Spoorzone via de kleine straatjes van de Bloemenbuurt naar de Amsterdamsestraatweg. Dit heeft zonder meer negatieve gevolgen voor het woon- en leefgenot van deze buurt en voor nog meer verkeer op de straatweg. De wijkraad stelt  daarom dat op de Spoorzone de ontwikkeling van alleen een zeer autoluwe wijk mogelijk is. Dat betekent niet meer dan 0,5 parkeerplaats per woning. Indien daar geen bestuurlijk draagvlak voor is, adviseert de wijkraad met klem het bewuste gebied te ontsluiten via een tunnel onder de spoordijk richting Cartesiusdriehoek.