Advies wijkraad aan nieuwe College: wij pakken de handschoen graag op, maakt u het mogelijk?

utrecht samenD66, GroenLinks, VVD en SP vormen na de gemeenteraads- verkiezingen van 19 maart jl. samen het college van Utrecht. In het coalitieakkoord ‘Utrecht maken we samen’ zijn nieuwe ambities geformuleerd en is extra geld gereserveerd op het gebied van economische ontwikkeling, onderwijs, duurzaamheid, zorg en werkgelegenheid.

Als Wijkraad hebben wij dit akkoord bestudeerd. Op diverse punten is de Wijkraad verheugd over het voorgenomen beleid zoals over de belofte dat niemand door het ijs zal zakken als gevolg van de economische crisis, de toezegging dat het armoedebeleid op niveau blijft en de U-pas beschikbaar blijft voor huishoudens tot 125% minimumloon.

Ook over het voornemen dat ambtenaren en burgers in gelijkwaardigheid aan de slag gaan, dat de corporatiewoningen op gemiddeld energielabel B zullen worden gebracht in 2020 en over de inzet van de wijkagenten is de Wijkraad verheugd. Wel zien wij deze voornemens graag verder concreet uitgewerkt worden, hetgeen we kritisch zullen blijven volgen.

Bij andere voornemens plaatst de Wijkraad enkele kritische kanttekeningen. Zo vinden we het voornemen om de werkloosheid aan te pakken nog te weinig uitgewerkt. Wat de wijkraad in het bijzonder mist is het stimuleren van werkgelegenheid voor de lager opgeleiden in onze stad, zeker ook in Noordwest. Wij denken dan aan de maakindustrie en het sterker aanzetten van social return. Uiteraard is dit ook van belang voor de mensen met een arbeidsbeperking. Veel problemen in onze wijk vinden hun oorsprong in de hoge werkeloosheid.

Verder maakt de Wijkraad zich zorgen over de bezuinigingen op het welzijnswerk, in het bijzonder het beheer van de buurtaccomodaties, de decentralisaties in de zorg en de bezuiniging op het Leefbaarheidsbudget. Verder adviseren we ondermeer om het Concordiagebouw aan de Oudenoord te onderzoeken als mogelijke locatie voor de nieuwe bibliotheek, het sluipverkeer in Pijlsweerd en Ondiep tegen te gaan en zonnepanelen op appartementen/flatgebouwen mogelijk te maken. Tenslotte geven we het College in overweging de culturele zondagen ook in de wijken vorm te geven, nu vindt 99% in de binnenstad plaats. Het volledige advies is hier te vinden.