Advies over windmolens op Lage Weide

windmolensOp 5 september heeft onze wijkraad het advies over het voornemen tot plaatsing van windmolens op Lage Weide vastgesteld. Na uitvoerig beraad heeft de wijkraad besloten tot enkele aanpassingen in het concept advies. De belangrijkste verandering is het aanpassen van de conclusie van ‘ja, mits’ in ‘nee, tenzij’.Zowel het voldoen aan het ‘mits’ als aan het ‘tenzij’ betreffen het dringend verzoek aan het college om te voldoen aan twee voorwaarden.

1. Het geluid van de windmolens dient ook in de nacht niet boven het (dan lagere) omgevingsgeluid uit te komen. Om daarop als bewoners grip op te krijgen stelt de wijkraad voor een conve¬nant af te sluiten. Een convenant tussen de eigenaar/uitbater van de windmolens en bewoners. Onderdeel daarvan is een gratis telefoonnummer resp. goed bereikbaar klachtenloket. Voorts een boete van € 10.000 per overtreding, te storten in een duurzaamheidsfonds voor bewoners uit de wijk.

2. De mogelijke daling van de woningwaarde uitvoeriger te laten onderzoeken dan nu gedaan is. Mocht er inderdaad sprake zijn van daling, dan dient de eigenaar/uitbater van de windmolens dit te compenseren voor bestaande woningen.

De betrokkenheid van bewoners, mede vanwege de ligging van de woonwijk Noordwest tegenover het grootschalige industriegebied Lage Weide, is groot. Vanaf het begin heeft de wijkraad het standpunt ingenomen dat plaatsing van windmolens niet gepaard mag gaan met een nog hogere geluidsbelasting op Noordwest dan er nu al is. Tegen- en voorstanders – en mensen die daar tussenin zitten, door ons tussenstanders genoemd, lieten zich horen. ‘De windmolens’ waren dan ook vast onderdeel van onze maandelijkse agenda. Het afgegeven advies is daar een afspiegeling van. De volledige versie staat in bijgevoegd document.