advies aanscherpen beleid omzettenen en splitsen woningen

RIA (Raads Informatie Avond)  over Omzetten en Splitsen 27 oktober 2015, bijdrage Wijkraad Noordwest

Wijkraad Noordwest is één van de ondertekenaars van het wijkradenadvies van 27 september j.l. Inmiddels heeft het college een nieuw voorstel vastgesteld. Dit wijkt op punten af van het september voorstel. Fred Dekkers zal ook namens Noordwest inspreken over het huidige voorstel. Noordwest wil daar nog enkele punten van onderstrepen. Vooraf zei gezegd dat ook wij verheugd dat een aantal voorstellen zijn overgenomen.

Bij woningsplitsing blijkt het realiseren van parkeerplaatsen voor auto’s ook in delen van Noordwest als Pijlsweerd en Ondiep (zowel links en rechts van de ASW en van de Oudenoord/ Nijenoord) prak­tisch onmogelijk is, gelet op de hoge parkeerdruk. In het voorstel wordt hier geen oplossing voor gevonden. Na woningsplitsing (evenals na transformatie) krijgen dus alle nieuwe adressen hier twee parkeerplaatsen.                                                                                                                                                Evenwel, de straten zijn daar niet op toegerust. Immers aangelegd zo’n 100 jaar geleden, toen alleen de dokter, de notaris en de baas van de fabriek een auto hadden. Het is te gemakkelijk om dit via klachten bij parkeerbeheer neer te leggen, zoals het college nu voorstelt. Een voorstel dat we al eerder deden: maak de parkeerrayons kleiner. De huidige komen nog uit een tijd dat er nog geen sprake was van grootschalige transformatie, splitsing en inbreiding.

De wijkraad hecht er aan het punt (uit het gezamenlijk advies van de wijkraden van 27 september) om standaard omwonenden (100 m links en rechts van het pand) schriftelijk te informeren over een vergunningsaanvraag om te splitsen of om te zetten. Het huidige collegevoorstel wijst dit af. Publiceren via www.overheid.nl vindt het college voldoende om omwonenden te informeren. Bij meerdere gelegenheden heeft wijkraad Noordwest er op gewezen dat alleen digitale informatie onvolledig is om van werkelijke communicatie te kunnen spreken. Onder meer het COSBO heeft daar (op verzoek van het college) een duidelijk advies over uitgebracht. Daar komt bij dat via overheid.nl niet doorgeklikt kan worden op de aanvraag zelf. Daarvoor moet men naar het loket van VTH op het stadskantoor.                                                                                                                                                   Mocht het schriftelijk informeren door de gemeente gezien worden als een te zware belasting van het gemeentebudget, dan kan dit als voorwaarde aan de aanvrager worden opgelegd. Dit als voorzet van een goed verhuurderschap.

De wijkraad leest uit het collegevoorstel dat bij de leefbaarheidstoets voortaan standaard de wijk­regisseur en de wijkagent worden geconsulteerd over het actuele beeld van de wijk of buurt. Een goed voorstel en een verbetering van de huidige procedure. Van het wijkbureau Noordwest horen wij dat lang niet alle aanvragen voor advies aan haar worden voorgelegd.

Tot slot betreurt ook Noordwest dat de aanvankelijk naar € 400.000 opgetrokken WOZ-waarde in het huidige collegevoorstel teruggeschroefd is naar € 305.000. Hiermee valt weer een groter deel van de woningen in Noordwest buiten de beschermde status. Mensen maken zich daarover bezorgd. Zal het te koop staande huis van de buren worden vertimmerd tot kamerbewoning of gesplitst? Daarom ook namens Noordwest het advies terug te gaan naar het eerdere voorstel van € 400.000.

Ik dank u voor uw aandacht.

 

———————————————————————————————                                                        25 oktober 2015, Gerard van Wakeren, voorzitter wijkraad Noordwest