Actieplan Luchtkwaliteit 2008 uitgesteld

Zoals u waarschijnlijk wel weet legt de gemeente de laatste hand aan het Actieplan Luchtkwaliteit 2008 (ALU 2008). Het uitwerken van dit brede pakket maatregelen vraagt een aantal extra weken. Daarom behandelt het college van B&W het ALU 2008 niet op de geplande datum van 9 september maar enkele weken later.

Utrecht is een belangrijk knooppunt voor weg- en railverkeer. De economie van Utrecht is dan ook afhankelijk van een goede bereikbaarheid en goede ontwikkelingsmogelijkheden van de stad. Daar staat tegenover dat de luchtkwaliteit in Utrecht op veel plaatsen niet in overeenstemming is met de Europese normen. Dit probleem betreft niet alleen Utrecht, maar speelt ook in andere grote steden.

De lucht die wij inademen bestaat uit een samenstelling van duizenden stoffen. De kwaliteit van de lucht wordt beoordeeld aan de hand van de concentratie van schadelijke stoffen in die lucht. Vooral voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) worden de normen op veel plaatsen (nog) overschreden. Dit betekent dat de Utrechtse bevolking een verhoogd risico loopt op luchtwegaandoeningen, en hart- en vaatziekten als gevolg van de luchtkwaliteit. Ruimtelijke bouwprojecten in de stad worden stilgelegd vanwege de normoverschrijding.

Utrecht staat voor de uitdaging de volksgezondheid te waarborgen en tegelijkertijd bouwprojecten als Leidsche Rijn, de ontsluiting van Utrecht West (24 oktoberplein, Majellaknoop, NOUW 2, Graadt van Roggenweg), Randstadspoor, het HOV en het Stationsgebied mogelijk te maken en te houden.

Extra maatregelen zijn nodig om op korte termijn in alle delen van Utrecht de lucht schoner te krijgen en de stad bereikbaar te houden. Onder de koepel van Utrechtse Lucht heeft de gemeente Utrecht al in het voorjaar inwoners en stakeholders uitgenodigd mee te denken over de invulling van het actieplan. Deze inbreng is gebruikt om het Actieplan Luchtkwaliteit 2008 vorm te geven. In het actieplan staat welke maatregelen de gemeente uit gaat voeren om de luchtkwaliteit in onze stad te verbeteren.

Meer informatie
De bijeenkomsten op 16 september (Wijk West), 19 september (Stakeholders), 22 september (Wijk Binnenstad), 23 september (Wijk Overvecht), 24 september (Wijk Zuid), 29 september (Stadsbreed) en 1 oktober (Stadsbreed) gaan niet door en worden opnieuw gepland vanaf de eerste helft van oktober. Na behandeling in het college wordt het ALU 2008 alsnog vrijgegeven voor inspraak. U kunt inspreken door formeel een zienswijze in te dienen of op een van de nieuw te plannen bijeenkomsten uw stem te laten horen.  Hiermee verschuift ook de inspraakperiode.

Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen rondom Utrechtse Lucht. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.utrechtselucht.nl of door een e-mail te sturen aan utrechtselucht@utrecht.nl.